Uutiset, WireStaff Oulu, Yleinen

Marko Perander Wirestaff Oulun peräsimeen

Henkilöstöpalvelualan konkari ja Oulun oma poika Marko Perander on ottanut ohjat Wirestaff Oulun toiminnasta 1.6.2024 alkaen. Muutos tuo Wirestaffille merkittävää lisävoimaa Oulun alueen palvelemiseen ja rutkasti kokemusta ja näkemystä toiminnan kehittämiseen.

 

”Mi­nulle on tär­keää ra­ken­taa Wi­res­taf­fin tu­le­vaa ta­ri­naa Ou­lussa avoi­men, kaik­kia kun­nioit­ta­van yh­teis­työn va­raan. Jo­kai­nen pala tässä yh­tä­lössä on yhtä tär­keä, niin asiak­kaat kuin työn­te­ki­jät­kin, Wi­res­taf­fin osaa­vaa po­ruk­kaa unoh­ta­matta” sa­noo Marko.

Mar­kon ai­sa­pa­rina toi­min­nassa jat­ka­van Harri Hau­ta­mäen mu­kaan Mar­kon mu­kaan läh­te­mi­nen oli mah­tava mah­dol­li­suus. ”Mar­kon kal­taista tie­to­tai­toa ja ko­ke­musta ei ole usein tar­jolla, jo­ten tar­tuimme eh­dot­to­masti ti­lai­suu­teen vah­vis­taa toi­mis­toamme, kun sel­lai­nen au­kesi. Me olemme Ou­lun liike-elä­mässä täy­dellä sy­dä­mellä ja per­soo­nalla mu­kana, tämä muu­tos vah­vis­taa meitä entisestään”.

”On mah­ta­vaa saada Marko mu­kaan ra­ken­ta­maan Wi­res­taf­fista isoa toi­mi­jaa Ou­lun alu­eelle. Harri on teh­nyt hy­vää työtä, poh­jat on ra­ken­nettu kun­toon ja nyt on kiih­dy­tyk­sen aika, sa­noo Wi­res­taf­fin toi­mi­tus­joh­taja Ville Lahti. ”Har­ria kom­pa­ten, meille on tär­keää että Wi­res­taff tun­ne­taan per­soo­nal­li­sena kump­pa­nina joka tie­tää, en­na­koi ja us­kal­taa. Maa­lais­jär­jellä, ei keinoälyllä”.

Li­sä­tie­dot:

Ville Lahti, 040 307 5201

Marko Pe­ran­der, 040 555 8591