Sähköasentaja Tampereelle

Säh­kö­asen­taja Tam­pe­reelle
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
Hae paik­kaa »
Sijainti:Tam­pere
Haku alkaa:30.10.2020 klo 00:00
Haku päättyy:30.11.2020 klo 00:00
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ

Et­simme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme Tam­pe­reen Her­van­taan mo­ni­puo­li­seen roo­liin SÄHKÖASENTAJAA.

Kohteessa edel­ly­te­tään jo jon­kin ver­ran ko­ke­musta säh­kö­asen­nuk­sista sekä ky­kyä it­se­näi­seen ja oma­toi­mi­seen työs­ken­te­lyyn. Työ­hön  kuu­luu muun muassa kyt­ken­töjä ja lait­teis­to­jen asen­nuk­sia, sekä työssä tar­vi­taan hy­vää ku­van­lu­ku­tai­toa. Säh­kö­töi­den li­säksi työ­hön si­säl­tyy ele­ment­tien ko­koon­pa­noa, vil­loi­tuk­sia ja ta­soi­tuk­sia. Työ on erit­täin mo­ni­puo­lista ja vaih­te­le­vaa! Ky­seessä on päi­vä­työ jota teh­dään 7–15:20 vä­lillä.

Odo­tamme si­nulta po­si­tii­vista, rei­pasta ja op­pi­mis­ha­luista asen­netta. Omaat jo ko­ke­musta säh­kö­töistä, sekä työs­ken­te­ly­ot­teesi on näp­pärä ja oma­toi­mi­nen. Muu ko­ke­mus kat­so­taan eduksi, mutta työ­teh­tä­viin ja ta­lon ta­poi­hin saat pe­rus­teel­li­sen opas­tuk­sen.

Työ al­kaa Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den kautta 6 kk mit­tai­sella so­pi­muk­sella, jonka jäl­keen on tar­koi­tus siir­tyä asiak­kaan kir­joille. Teh­tävä al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan heti oi­kean hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Palk­kaus so­pi­muk­sen mu­kaan.

Li­sä­te­toja teh­tä­västä an­taa:

Chris­tian Kemp­pai­nen, p. 040 307 5203 tai christian.kemppainen@wirestaff.fi 

Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut — Hy­vässä Wi­reessä!

Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut on tuore, mutta ko­ke­nut hen­ki­lös­tö­alan toi­mija.
Osaa­mi­semme poh­jau­tuu yh­teensä yli 40 vuo­den ko­ke­muk­seen hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sesta ja rek­ry­toin­neista useilta eri toi­mia­loilta.
Meille on tär­keää, että tun­nemme asiak­kaamme ja työn­te­ki­jämme hen­ki­lö­koh­tai­sesti. Ym­mär­rämme myös eri­lais­ten työym­pä­ris­tö­jen haas­teet ja vaa­ti­muk­set. Wire on mei­dän nä­köi­semme — ei tur­haa kier­te­lyä tai jau­han­taa.

www.wirestaff.fi

https://wirestaff.fi/tyopaikka/?id=1235300