Keikkatyöntekijöitä varastotöihin Tampereelle (3 kpl)

Keik­ka­työn­te­ki­jöitä va­ras­to­töi­hin Tam­pe­reelle
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
Hae paik­kaa »
Sijainti:Tam­pere
Haku alkaa:06.11.2020 klo 00:00
Haku päättyy:30.11.2020 klo 00:00

Meillä on nyt haussa asia­kas­yri­tyk­sel­lemme VARASTOTYÖNTEKIJÖITÄ keik­ka­luon­tei­seen työ­hön Tam­pe­reen Myl­ly­pu­roon. Työn­ku­vaan kuu­luu ke­räi­lyä, pak­kaa­mista ja muita ylei­siä va­ras­to­teh­tä­viä. Työ al­kaa keik­ka­luon­tei­sesti, mutta teh­tä­västä on mah­dol­lista reip­paalla ja ah­ke­ralla työ­ot­teella saada myös ko­koai­kai­nen. Työ­ajat si­joit­tu­vat ar­ki­sin klo 7–17 vä­lille ja lau­an­tai­sin klo 8–16 vä­lille. 

Odo­tamme Si­nulta:

  • Rei­pasta, tark­kaa ja oma-aloit­teista työs­ken­te­ly­otetta
  • Ko­ke­musta ja/tai kiin­nos­tusta va­ras­to­teh­tä­viin 
  • Truk­ki­ko­ke­mus eh­dot­to­masti plus­saa! 

Mitä tar­joamme si­nulle?

  • Pe­rus­teel­li­sen pe­reh­dy­tyk­sen työ­hön
  • Ren­non, nuo­rek­kaan ja in­nos­ta­van työym­pä­ris­tön 
  • Jous­ta­van keik­ka­työn tai mah­dol­li­sesti ko­koai­ka­sen työ­pai­kan

Töitä on tar­jolla jous­ta­vasti asiak­kaan tar­peen ja omien toi­vei­desi mu­kai­sesti. Teh­tävä al­kaa heti so­pi­vien hen­ki­löi­den löy­dyt­tyä. Palk­kaus TES:n mu­kaan. 

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Chris­tian Kemp­pai­nen, puh. 040 307 5203 tai christian.kemppainen@wirestaff.fi. 

https://wirestaff.fi/tyopaikka/?id=1283620