Kokki äitiysloman sijaisuuteen

Kokki äi­tiys­lo­man si­jai­suu­teen
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
Hae paik­kaa »
Sijainti:Tam­pere
Haku alkaa:13.11.2020 klo 00:00
Haku päättyy:30.11.2020 klo 00:00

Et­simme nyt asia­kas­yri­tyk­sel­lemme asia­kas­pal­ve­lu­hen­kistä KOKKIA Tam­pe­reelle hoi­ta­maan mo­ni­puo­lista ja kat­ta­vaa pal­ve­lu­tis­kiä. Työn­kuva on mo­ni­puo­li­nen, ja sii­hen kuu­luu mm. lou­naan val­mis­tusta, asia­kas­pal­ve­lua sekä kas­sa­työs­ken­te­lyä. Työ ta­pah­tuu ma-la pal­ve­lu­tis­kin au­kio­lo­jen mu­kai­sesti aamu- ja il­ta­vuo­roissa (klo 6–19 vä­lillä). Teh­tävä on äi­tiys­lo­man si­jai­suus, joka al­kaa 6 kuu­kau­den mit­tai­sella mää­rä­ai­kai­suu­della Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den kautta, ja hom­mien su­juessa työt jat­ku­vat pit­kään myös tä­män jäl­keen. 

Mitä toi­vomme Si­nulta?

  • Kou­lu­tusta ja ai­kai­sem­paa ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä TAI erit­täin op­pi­mis­ha­luista ja in­no­kasta työ­otetta
  • Pys­tyt työs­ken­te­le­mään myös pie­nen kii­reen ja pai­neen alla, eikä hy­mysi hyydy kii­rees­sä­kään
  • Si­tou­tu­mista pi­dem­piai­kai­seen työ­teh­tä­vään 

Mitä tar­joamme?

Tar­joamme ren­non ja in­nos­ta­van työym­pä­ris­tön, sekä laa­jan ja mo­ni­puo­li­sen työn­ku­van. Työ­hösi saat kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen ja apu­nasi ovat osaa­vat ja aut­ta­vat työ­ka­ve­rit. Teh­tä­vän palk­kaus poh­jau­tuu ko­ke­muk­seesi ja on erit­täin kil­pai­lu­ky­kyi­nen.

Kiin­nos­tuitko teh­tä­västä?

Hae paik­kaa heti tä­nään osoit­teessa www.wirestaff.fi. Ole no­pea, sillä käymme ha­ke­muK­sia läpi jo ha­kuai­kana. Paikka täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä, ja työt al­ka­vat so­pi­muk­sen mu­kaan.

Mi­käli si­nulla he­räsi ky­sy­myk­siä, ole roh­keasti yh­tey­dessä:

Vilma Ahola, p. 044 901 6930 tai vilma.ahola@wirestaff.fi 

https://wirestaff.fi/tyopaikka/?id=1304227