PARVEKE- JA KAIDELASIASENTAJA

PARVEKE- JA KAIDELASIASENTAJA
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
Hae paik­kaa »
Sijainti:Hä­meen­linna
Haku alkaa:14.08.2020 klo 12:00
Haku päättyy:01.01.1970 klo 02:00

Haemme nyt Lu­mon Suomi Oy:lle PARVEKE- JA KAIDELASIASENTAJAA ku­lut­taja- ja pro­jek­tia­sen­nuk­siin Hä­meen­lin­nan alu­eelle.

Lu­mon on suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys, jonka juu­ret ovat Kou­vo­lassa. Mis­siomme on luoda pa­rem­pia ko­teja tar­joa­malla asiak­kail­lemme eri­lai­sia par­veke- ja te­ras­si­la­si­rat­kai­suja. Olemme myös ai­dosti kan­sain­vä­li­nen yri­tys – toi­mimme noin 20 maassa, joista mer­kit­tä­vim­mät mark­kina-alu­eemme ovat Poh­jois­maat, Es­panja ja Ka­nada. Kon­ser­nissa työs­ken­te­lee yh­teensä noin 1000 hen­ki­löä ja yh­tiön lii­ke­vaihto oli vuonna 2019 142 Me.

Ar­vo­jemme mu­kai­sesti olemme aina lä­hellä asia­kasta, lu­nas­tamme asiak­kaalle an­ta­mamme lu­pauk­set ja ra­ken­namme tu­le­vai­suutta pit­kä­jän­tei­sesti. Meillä on luo­tet­ta­vat tuot­teet ja tun­nis­tet­tava brändi ja pi­dämme koko asia­kas­suh­teen elin­kaarta omissa kä­sis­sämme myyn­nistä asen­nuk­seen ja la­si­tus­tuot­tei­den huol­toon. La­si­tuk­silla on mer­kit­tävä vai­ku­tus par­vek­kei­den pit­kä­ai­kais­kes­tä­vyy­teen sekä ra­ken­nuk­sen ener­gian­sääs­töön ja hii­li­ja­lan­jäl­keen — la­si­tus­ten asen­ta­mi­nen on eko­teko.

 

TOIMENKUVA • Lu­mon-asen­ta­jana työs­ken­te­let sekä yk­si­tyis­asiak­kai­den että uu­dis­koh­tei­den pro­jek­tia­sen­nuk­sissa Hä­meen­lin­nan ja  Pir­kan­maan alu­eella. Työn­ku­vaasi kuu­lu­vat muun muassa te­rassi- ja par­ve­ke­kai­tei­den, par­ve­ke­la­sien ja mui­den tuot­tei­den asen­nuk­set.

 

ODOTAMME SINULTA • Omaat ko­ke­musta ra­ken­nusa­lasta tai eri­lai­sista asen­nus­töistä. Hyvä fyy­si­nen kunto, ai­kaan­saava asenne sekä työ­ka­lu­jen kä­sissä py­sy­mi­nen ovat kui­ten­kin tär­keäm­piä kuin se mitä olet ai­kai­sem­min teh­nyt. Me us­komme enem­män po­ten­ti­aa­liin kuin sii­hen mitä olet ai­kai­sem­min teh­nyt. En­nen kaik­kea olet siis se hyvä tyyppi, jolla on us­koa kas­vaa ja ke­hit­tyä huip­pua­sen­ta­jaksi. Työn luon­teen vuoksi, si­nulla tu­lisi olla ajo­kortti sekä oman au­ton käyt­tö­mah­dol­li­suus.

 

MUUT TIEDOT • Tar­joamme kan­nus­ta­van ja ke­hit­tä­vän työil­ma­pii­rin sekä mah­dol­li­suu­den ke­hit­tyä oman alasi am­mat­ti­lai­seksi osana si­tou­tu­nutta ja am­mat­ti­tai­toista työyh­tei­söä.

Työ al­kaa 6kk:n vuo­kra­työ­suh­teena Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den kautta, minkä jäl­keen on mah­dol­lista rek­ry­toi­tua Lu­mo­nin omille kir­joille.

 

KIINNOSTUITKO? • Jätä ha­ke­muk­sesi palk­ka­toi­vei­neen vii­meis­tään 21.8. men­nessä osoit­teessa www.wirestaff.fi.

Toi­mit­han no­peasti, sillä haas­tat­te­lemme so­pi­via eh­dok­kaita jo ha­kua­jan ai­kana.

Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut — Hy­vässä Wi­reessä!

Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut on tuore, mutta ko­ke­nut hen­ki­lös­tö­alan toi­mija.
Osaa­mi­semme poh­jau­tuu yh­teensä yli 40 vuo­den ko­ke­muk­seen hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sesta ja rek­ry­toin­neista useilta eri toi­mia­loilta.
Meille on tär­keää, että tun­nemme asiak­kaamme ja työn­te­ki­jämme hen­ki­lö­koh­tai­sesti. Ym­mär­rämme myös eri­lais­ten työym­pä­ris­tö­jen haas­teet ja vaa­ti­muk­set. Wire on mei­dän nä­köi­semme — ei tur­haa kier­te­lyä tai jau­han­taa.

www.wirestaff.fi

https://wirestaff.fi/tyopaikka/?id=863772