Konttivuokraus Oy

Perheyrityksen arvot jakavia uutteria työntekijöitä on löytynyt WireStaff Oulun verkostoista.

 

Hen­ki­lös­tö­kump­pa­neita ai­em­min­kin käyt­tä­nyt Kont­ti­vuo­kraus Oy yl­lät­tyi po­si­tii­vi­sesti, kuinka so­pi­via työn­te­ki­jöitä löy­tyi niin­kin nopeasti.

- Alamme työt ope­tel­laan töissä, ja sen vuoksi oi­kean­lai­sen per­soo­nan löy­ty­mi­nen on tär­keää. Harri etsi meille so­pi­van te­ki­jän myös kan­sain­vä­li­sille toi­mis­toille, ja seu­raava ih­mi­nen aloit­taa meillä piak­koin, Ralf Matt­son, Kont­ti­vuo­krauk­sen toi­mi­tus­joh­taja kertoo.

Kont­ti­vuo­kraus Oy on per­heyh­tiö, jolle per­hear­vot, uut­tera työn te­ke­mi­nen ja ”yri­tyk­sen elä­mi­nen” on tär­keitä piir­teitä myös työn­te­ki­jöissä. Matt­son ko­kee, että Wi­reS­taf­fin Ou­lun ve­tä­jän, Harri Hau­ta­mäen, ver­kos­tot ovat hy­vät, kun pu­hu­taan täl­lai­seen työym­pä­ris­töön so­pi­van hen­ki­lön palkkaamisesta.

- En tiedä mistä Harri meille löysi näin sa­malla aal­to­pi­tuu­della ole­via ih­mi­siä näin no­peasti. He ovat val­miita suo­raan kau­pan­käyn­tiin tai vaik­kapa la­kai­se­maan pi­hoja, Matt­son toteaa.

Henkilöstövuokraus helpottaa rekrytoinnin riskejä

Matt­son to­teaa, että hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on erin­omai­nen kump­pani yrityksille.

- Us­kon ja toi­von, että toi­min­ta­malli tu­lee kas­va­maan. Rek­ry­tointi on erit­täin iso riski ja suuri in­ves­tointi, jo­ten se pi­tää hoi­taa hy­vin alusta saakka. Pi­tää olla sel­lai­nen ka­veri, joka so­pii myös luon­teel­taan sii­hen työ­hön, mi­hin hän on tu­lossa. Us­kon, että mitä enem­män meillä on töitä, sen on­nel­li­sem­pia olemme, Matt­son pohtii.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus toi­mii myös kausia­vun saa­mi­sessa, eri­tyi­sesti, kun kump­pa­nuu­dessa his­to­riaa on jo ta­kana ja ha­ki­joita on poh­dittu yh­dessä tuumin.

- Meil­lä­kin tu­lee sel­lai­sia piik­kejä, että nyt tar­vi­taan vaik­kapa neljä ih­mistä pur­ka­maan. Minä otan pu­he­li­men kä­teen ja il­moi­tan, että tämä ja tämä ka­veri voisi tulla nyt, jos vain en­nät­tä­vät tulla. Voin suo­raan il­moit­taa ni­met, koska heitä olemme jo ai­em­min opet­ta­neet alalle ja yri­tyk­semme ta­voille, Matt­son sanoo.

Tutustu Konttivuokraukseen

Kont­ti­vuo­kraus Oy on hen­ki­lö­koh­tai­nen kump­pa­nisi kont­ti­asioissa Suo­messa ja maa­il­malla. Heiltä saat kaikki kont­tei­hin liit­ty­vät pal­ve­lut no­peasti, yli 30 vuo­den ko­ke­muk­sella. Yli 1000 asia­kasta ja 30 kump­pa­nia maa­il­man­laa­jui­sesti ei ole syn­ty­nyt va­hin­gossa, vaan hy­vin hoi­de­tun yh­teis­työn tu­lok­sena. Kont­ti­vuo­kraus on suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys, joka toi­mii kan­sain­vä­li­sesti jo­kai­sessa maa­il­man konttisatamassa.


Tarvetta työntekijöille?

Me Wi­reS­taf­filla au­tamme te­ke­mään nap­pi­va­lin­toja ko­koon­pa­noonne. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on mit­tava hel­po­tus kii­rei­selle työ­nan­ta­jalle vaik­kapa se­son­ki­kausiin. Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sessa me pi­dämme huolta pal­kan­mak­susta ja muista hen­ki­lös­tö­hal­lin­toon liit­ty­västä asioista.

Lue li­sää henkilöstövuokrausesta