Ajankohtaista

Päteviä tekijöitä leipomolta mämmilinjalle

Säästä, ta­lous­ti­lan­teesta tai vaa­li­kau­desta riip­pu­matta yksi asia on var­maa: Mei­dän kaik­kien on syö­tävä. Me Wi­res­taf­filla ym­mär­rämme elintarviketuotannon‑, ‑va­ras­toin­nin ja ‑ja­ke­lun tär­key­den vuo­sien kokemuksella.

Erityisen tavallinen työntekijätarina, vol. 1

Meillä Wi­res­taf­filla on duu­nissa eri­tyi­sen ta­val­li­sia ihmisiä. 

WireStaff Turku yrittäjävetoiseksi: Ohjaksiin Hanski Hynni

Wi­reS­taff Tu­run toi­mi­piste on toi­mi­nut Tam­pe­reen toi­mis­ton alai­suu­dessa siitä läh­tien, kun se pe­rus­tet­tiin. Nyt Tur­kuun saa­daan ko­ke­nut hen­ki­lös­tö­alan asian­tun­tija Hanski Hynni.

Oulussa arvostetaan reippautta ja suoraselkäisyyttä

Reip­paille ja re­hel­li­sille työn­te­ki­jöille löy­tyy kyllä ky­syn­tää. Ar­vos­tamme suo­ra­sel­käi­syyttä ja suo­ruutta sekä sitä, että asioista voi­daan pu­hua nii­den oi­keilla nimillä

Hankintaunioni ja WireStaff yhteistyöhön

Yh­teis­työssä Han­kin­tau­nio­nin kanssa Wi­reelle avau­tuu taas pal­jon uusia mie­len­kiin­toi­sia työ­paik­koja ravintola-alalla.

4 syytä valita henkilöstökumppani jo ennen rekrytointitarvetta

Harva ko­kee tar­vetta kes­kus­tella hen­ki­lös­tö­pal­ve­luita tar­joa­van kump­pa­nin kanssa, jos rek­ry­toin­nin tarve ei ole akuutti. On kui­ten­kin muu­ta­mia hy­viä syitä, miksi hen­ki­lös­tö­kump­pa­nin kanssa kan­nat­taa ver­kos­toi­tua jo en­nen rekrytointitarvetta.

WireStaff laajentaa Ouluun: Vetäjäksi Harri Hautamäki

Wi­reS­taff Ou­lun ve­tä­jänä toi­mii Harri Hau­ta­mäki, joka ker­too kät­te­lyssä ole­vansa ”Ou­lun poi­kia”. Vuo­desta 2008 hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lalla toi­mi­nut Hau­ta­mäki ar­vos­taa oma-aloit­teel­li­suutta ja roh­keita irtiottoja.

Etsimme uusia franchising-yrittäjiä!

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan jär­jes­täy­tyessä uu­del­leen joukko ko­ke­neita työn­te­ki­jöitä päätti lyödä hynt­tyyt yh­teen, ja pe­rus­taa oman nä­köi­sensä yri­tyk­sen, WireStaffin.

Mikko Ilonen: Urheilijan urasta uusien intohimojen pariin WireStaffille

Mikko Ilo­nen aloitti gol­fin pe­laa­mi­sen har­ras­tus­mie­lessä jo 10-vuo­ti­aana. Kol­mi­sen vuotta sit­ten Ilo­nen kui­ten­kin jätti maa­il­man pe­li­ken­tät taak­seen. Elä­mästä löy­tyi pal­jon muu­ta­kin, mi­hin golf­fari ha­lusi keskittyä.

Karri Rämö: Työelämään huippu-urheilijan uran jälkeen

Huippu-ur­hei­li­jan ura vaa­tii tiuk­kaa ai­ka­tau­lua ja ar­mot­to­man pit­kiä päi­viä tree­ni­hal­leilla. Karri Rämö on kai­kille tuttu huippu-ur­hei­lija, joka aut­taa nyt työl­lis­ty­mi­sessä Wi­reS­taf­fin li­pun alla.

Henkilöstökumppani strategisen kasvun tukena

Lii­ke­toi­min­nan kas­vua tar­vi­taan yri­tyk­sen toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen ja jat­ku­vaan pa­ran­ta­mi­seen. It­sei­sar­vona sitä ei tule pi­tää, mutta val­ta­kun­nal­li­sella ta­solla toi­miessa terve kasvu on välttämätöntä.

Tutustu WireStaff Turkuun! Henkilökuvassa Kai Ortio

Wi­reS­taff Turku aloitti toi­min­tansa vuonna 2020, kun pit­kän lin­jan ur­hei­lu­mies, Kai ”Kaitsu” Or­tio otti asiak­seen aut­taa Var­si­nais-Suo­men yri­tyk­siä hen­ki­lös­tö­asioissa ja ih­mi­siä työnhaussa.

WireStaff Oy tähtää Suomen menestyneimmäksi henkilöstöalan franchising-ketjuksi

Wi­reS­taff Oy on aloit­ta­nut voi­mak­kaan laa­jen­tu­mi­sen alan nor­mia mur­ta­valla franc­hi­sing- ja toi­min­ta­mal­lilla. Toi­min­ta­mal­lissa pai­no­te­taan yh­tei­söl­li­syyttä ja työhyvinvointia.

WireStaff laajenee Helsinkiin – Osaamista arvostamassa Juuso Puustinen ja Nicolas Hakkarainen

Wi­reS­taff Hel­sin­gin toi­mis­ton ovi au­keaa Kaup­pa­kes­kus Triplassa. Vas­tassa ovat toi­mi­tus­joh­taja Juuso Puus­ti­nen sekä myyn­ti­joh­taja Nico­las Hak­ka­rai­nen. Hymy on her­kässä ja tun­nelma lämmin.

Tiedote 4.3.2021: Wire palvelee — edelleen etänä

Toi­mis­tomme Tam­pe­reella ja Tu­russa ovat edel­leen pää­sään­töi­sesti auki, mutta pi­dämme kas­vok­kai­set ta­paa­mi­set mi­ni­missä. Py­rimme vält­tä­mään fyy­si­siä kon­tak­teja ja hoi­ta­maan kai­ken mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan etänä.

Tiedote 8.10.2020: Haastattelut ja asiakastapaamiset — edelleen etänä

Me Wi­reellä seu­raamme ak­tii­vi­sesti ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen ke­hit­ty­mistä, ja mi­ni­moimme ris­kit pi­tä­mällä edel­leen haas­tat­te­lut ja asia­kas­ta­paa­mi­set etänä. 

Tiedote 13.3.2020: Työhaastattelut ja tapaamiset etänä

Me Wi­reessä mi­ni­moimme ris­kit ko­ro­na­vi­ruk­sen tart­tu­mi­seksi muut­ta­malla kaikki haas­tat­te­lut ja asia­kas­ta­paa­mi­set etä­ta­paa­mi­siksi. Käy­tös­sämme ovat kaikki etä­ka­na­vat, ku­ten pu­he­lin, Teams, Skype ja Hangout.