Uutiset

Tiedote 8.10.2020: Haastattelut ja asiakastapaamiset — edelleen etänä

Me Wi­reellä seu­raamme ak­tii­vi­sesti ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen ke­hit­ty­mistä, ja mi­ni­moimme ris­kit pi­tä­mällä edel­leen haas­tat­te­lut ja asia­kas­ta­paa­mi­set etänä. Pu­he­li­men li­säksi käy­tös­sämme ovat kaikki etä­ka­na­vat, ku­ten Teams, Zoom, Skype ja Hangouts.

Toi­mis­tomme on pää­sään­töi­sesti auki nor­maa­listi, mutta pi­dämme kas­vok­kai­set ta­paa­mi­set mi­ni­missä. Mi­käli täl­lai­seen on kui­ten­kin tar­vetta, so­vit­han asiasta etu­kä­teen soit­ta­malla. Toi­mis­tol­lamme on huo­leh­dittu tur­val­li­sesta asioin­nista mm. kä­si­de­sien ja kas­vo­mas­kien avulla.

Hy­vässä Wi­reessä — tois­tai­seksi etänä!

Li­sä­tie­toja saat ot­ta­malla yhteyttä:
https://wirestaff.fi/yhteystiedot/