Wire

Wire Henkilöstöpalvelut Oy — Suoraselkäinen henkilöstöpalvelu

 

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan jär­jes­täy­tyessä uu­del­leen joukko in­nok­kaita en­ti­sen VMP:n työn­te­ki­jöitä päätti lyödä hynt­tyyt yh­teen, ja pe­rus­taa oman nä­köi­sensä yri­tyk­sen, Wire hen­ki­lös­tö­pal­ve­lun. Osa Wi­ren hen­ki­lö­kun­nasta on työs­ken­nel­lyt yh­dessä jopa tois­ta­kym­mentä vuotta, ja meillä kai­killa on yh­tei­nen pää­määrä pal­vella sekä yri­tys- että työn­te­ki­jä­asiak­kaita par­haalla mah­dol­li­sella ta­valla. Asiak­kaamme toi­mi­vat pää­asiassa ra­ken­nusa­lalla, kau­pan- ja lo­gis­tii­kan pa­rissa, sekä teol­li­suu­den eri aloilla. Osaa­mista meiltä löy­tyy myös toi­mis­toa­lan hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sesta sekä rek­ry­toin­neista.

Ole roh­keasti yh­tey­dessä – omana it­se­näsi!