Avoimet työpaikat

TyöWire päälle ja kentälle — Avoimet työpaikat

 

Me Wire hen­ki­lös­tö­pal­ve­luilla ym­mär­rämme ar­vosi, ja lu­paamme tehdä par­haamme löy­tääk­semme juuri si­nulle so­pi­van työ­pai­kan, joka so­pii niin ko­ke­muk­seesi kuin per­soo­naa­si­kin. Katso alta avoi­met työ­paik­kamme, jätä meille ha­ke­mus ja kerro it­ses­täsi muu­ta­malla sa­nalla. Voit myös tulla käy­mään, lait­taa What­sapp-vies­tin tai soit­taa. Meille saat tulla juuri sel­lai­sena kuin olet!

Lisätiedot/Details
1 kplHämeenlinna
vrk
t

Haemme nyt Lu­mon Suomi Oy:lle PARVEKE- JA KAIDELASIASENTAJAA ku­lut­taja- ja pro­jek­tia­sen­nuk­siin Hä­meen­lin­nan alu­eelle.

Lu­mon on suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys, jonka juu­ret ovat Kou­vo­lassa. Mis­siomme on luoda pa­rem­pia ko­teja tar­joa­malla asiak­kail­lemme eri­lai­sia par­veke- ja te­ras­si­la­si­rat­kai­suja. Olemme myös ai­dosti kan­sain­vä­li­nen yri­tys – toi­mimme noin 20 maassa, joista mer­kit­tä­vim­mät mark­kina-alu­eemme ovat Poh­jois­maat, Es­panja ja Ka­nada. Kon­ser­nissa työs­ken­te­lee yh­teensä noin 1000 hen­ki­löä ja yh­tiön lii­ke­vaihto oli vuonna 2019 142 Me.

Ar­vo­jemme mu­kai­sesti olemme aina lä­hellä asia­kasta, lu­nas­tamme asiak­kaalle an­ta­mamme lu­pauk­set ja ra­ken­namme tu­le­vai­suutta pit­kä­jän­tei­sesti. Meillä on luo­tet­ta­vat tuot­teet ja tun­nis­tet­tava brändi ja pi­dämme koko asia­kas­suh­teen elin­kaarta omissa kä­sis­sämme myyn­nistä asen­nuk­seen ja la­si­tus­tuot­tei­den huol­toon. La­si­tuk­silla on mer­kit­tävä vai­ku­tus par­vek­kei­den pit­kä­ai­kais­kes­tä­vyy­teen sekä ra­ken­nuk­sen ener­gian­sääs­töön ja hii­li­ja­lan­jäl­keen — la­si­tus­ten asen­ta­mi­nen on eko­teko.

 

TOIMENKUVA • Lu­mon-asen­ta­jana työs­ken­te­let sekä yk­si­tyis­asiak­kai­den että uu­dis­koh­tei­den pro­jek­tia­sen­nuk­sissa Hä­meen­lin­nan ja  Pir­kan­maan alu­eella. Työn­ku­vaasi kuu­lu­vat muun muassa te­rassi- ja par­ve­ke­kai­tei­den, par­ve­ke­la­sien ja mui­den tuot­tei­den asen­nuk­set.

 

ODOTAMME SINULTA • Omaat ko­ke­musta ra­ken­nusa­lasta tai eri­lai­sista asen­nus­töistä. Hyvä fyy­si­nen kunto, ai­kaan­saava asenne sekä työ­ka­lu­jen kä­sissä py­sy­mi­nen ovat kui­ten­kin tär­keäm­piä kuin se mitä olet ai­kai­sem­min teh­nyt. Me us­komme enem­män po­ten­ti­aa­liin kuin sii­hen mitä olet ai­kai­sem­min teh­nyt. En­nen kaik­kea olet siis se hyvä tyyppi, jolla on us­koa kas­vaa ja ke­hit­tyä huip­pua­sen­ta­jaksi. Työn luon­teen vuoksi, si­nulla tu­lisi olla ajo­kortti sekä oman au­ton käyt­tö­mah­dol­li­suus.

 

MUUT TIEDOT • Tar­joamme kan­nus­ta­van ja ke­hit­tä­vän työil­ma­pii­rin sekä mah­dol­li­suu­den ke­hit­tyä oman alasi am­mat­ti­lai­seksi osana si­tou­tu­nutta ja am­mat­ti­tai­toista työyh­tei­söä.

Työ al­kaa 6kk:n vuo­kra­työ­suh­teena Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den kautta, minkä jäl­keen on mah­dol­lista rek­ry­toi­tua Lu­mo­nin omille kir­joille.

 

KIINNOSTUITKO? • Jätä ha­ke­muk­sesi palk­ka­toi­vei­neen vii­meis­tään 21.8. men­nessä osoit­teessa www.wirestaff.fi.

Toi­mit­han no­peasti, sillä haas­tat­te­lemme so­pi­via eh­dok­kaita jo ha­kua­jan ai­kana.

Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut — Hy­vässä Wi­reessä!

Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut on tuore, mutta ko­ke­nut hen­ki­lös­tö­alan toi­mija.
Osaa­mi­semme poh­jau­tuu yh­teensä yli 40 vuo­den ko­ke­muk­seen hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sesta ja rek­ry­toin­neista useilta eri toi­mia­loilta.
Meille on tär­keää, että tun­nemme asiak­kaamme ja työn­te­ki­jämme hen­ki­lö­koh­tai­sesti. Ym­mär­rämme myös eri­lais­ten työym­pä­ris­tö­jen haas­teet ja vaa­ti­muk­set. Wire on mei­dän nä­köi­semme — ei tur­haa kier­te­lyä tai jau­han­taa.

www.wirestaff.fi

vrk
t
4 kplAkaa
vrk
t

Meillä on nyt haussa pe­rin­teik­käälle elin­tar­vi­kea­lalla toi­mi­valle asia­kas­yri­tyk­sel­lemme Akaan Toi­ja­laan ELINTARVIKETYÖNTEKIJÖITÄ keik­ka­töi­hin sekä pi­dem­piai­kai­siin työ­teh­tä­viin. Et­si­mämme hen­ki­löt tu­le­vat työs­ken­te­le­mään pää­asiassa elin­tar­vi­ke­pro­ses­sien pak­kaus­teh­tä­vissä. Työtä teh­dään ar­ki­sin kes­key­ty­vässä 3‑vuorossa (klo 6–14, 14–22, 22–06). Vuo­roi­hin pää­set itse vai­kut­ta­maan omien­toi­vei­desi ja ai­ka­tau­lu­jesi mu­kaan.

Mitä toi­vomme ha­ki­joilta?

- Rei­pasta, työ­hön tart­tu­vaa ja jär­jes­tel­mäl­listä työ­otetta
- Suo­men kie­len tai­toa
- Hy­vää fyy­sistä kun­toa ja 18 vuo­den ikää
- Ai­kai­sempi ko­ke­mus elin­tar­vi­kea­lalta kat­so­taan eduksi, mutta se ei ole vät­tä­mä­töntä

Työ­nan­taja tar­joaa tar­vit­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen työ­hön sekä lep­poi­san ja mu­ka­van työym­pä­ris­tön. Työ­pai­kan si­jain­nin vuoksi oma auto on vält­tä­mä­tön.

Kiin­nos­tuitko?

Pää­set ha­ke­maan paik­kaa osoit­teessa https://www.wirestaff.fi. Lii­tät­hän pro­fii­liin myös an­sio­luet­te­losi. Toimi no­peasti, sillä kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana.
Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa ar­ki­sin Chris­tian Kemp­pai­nen, puh. 040 307 5203 tai christian@wirestaff.fi

1 kplValkeakoski
vrk
t

Et­simme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme Val­kea­kos­kelle Pro­ses­sin­hoi­ta­jaa ke­mian­teol­li­suu­teen.

Pro­ses­sin­hoi­ta­jana työs­ken­te­let teol­li­suu­den jat­ko­ja­los­tuk­seen me­ne­vien ke­mi­kaa­lien val­mis­tuk­sessa. Käy­tät pro­ses­sioh­jauk­sen au­to­maa­tio­jär­jes­tel­miä ja seu­raat pro­sessi- ja mit­ta­lait­tei­den toi­min­taa sekä val­vot, oh­jaat ja sää­dät val­mis­tuk­sen prosesseja/laitteita.

Toi­men­ku­vaan kuu­luu myös me­kaa­ni­sen kun­nos­sa­pi­don huolto- ja kor­jaus­teh­tä­viä.

Työ­aika on 40-tun­tia vii­kossa, päi­vä­työ.

Työ­suhde al­kaa mää­rä­ai­kai­sena, mah­dol­li­suus va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen.

 

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa: Ville Lahti puh 040 3075201 tai säh­kö­posti ville.lahti@wirestaff.fi

 

Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut — Hy­vässä Wi­reessä!

Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut on tuore, mutta ko­ke­nut hen­ki­lös­tö­alan toi­mija.
Osaa­mi­semme poh­jau­tuu yh­teensä yli 40 vuo­den ko­ke­muk­seen hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sesta ja rek­ry­toin­neista useilta eri toi­mia­loilta.
Meille on tär­keää, että tun­nemme asiak­kaamme ja työn­te­ki­jämme hen­ki­lö­koh­tai­sesti. Ym­mär­rämme myös eri­lais­ten työym­pä­ris­tö­jen haas­teet ja vaa­ti­muk­set. Wire on mei­dän nä­köi­semme — ei tur­haa kier­te­lyä tai jau­han­taa.

www.wirestaff.fi

5 kplHämeenlinna
vrk
t

Oletko kiin­nos­tu­nut lo­gis­tiikka-alasta ja va­ras­to­työstä? Onko si­nulla rau­tai­nen kunto, oma-aloit­tei­nen työ­ote etkä pel­kää ri­pe­ää­kään työ­tah­tia? Hie­noa, so­pi­sit täy­del­li­sesti asia­kas­yri­tyk­sel­lemme va­ras­to­työn­te­ki­jäksi Hä­meen­lin­naan!

Va­ras­to­työn­te­ki­jänä työs­ken­te­let mo­ni­puo­li­sesti eri teh­tä­vissä ja var­mis­tat osal­tasi, että ta­vara kul­kee su­ju­vasti asiak­kaille. Työs­säsi pää­set vas­taa­maan mm. kon­tin pur­ka­mi­sesta, ke­räi­lystä, lä­het­tä­mö­työstä tai laa­dun­tark­kai­lusta omien vah­vuuk­siesi ja mie­len­kiin­non koh­teit­tesi mu­kaan. Li­säksi pää­set nä­kö­ala­pai­kalle tuk­ku­lii­ke­toi­min­nan yti­meen, jota vä­rit­tää me-henki ja te­ke­mi­sen mei­ninki.

Työtä teh­dään ar­ki­sin aamu- ja il­ta­vuo­rossa vii­kon­lop­pu­jen ol­lessa va­paa-ai­kaa. Tar­jolla on vaih­te­le­van pi­tui­sia mää­rä­ai­kai­sia työ­suh­teita muu­ta­masta vii­kosta puo­leen vuo­teen. Asiak­kaamme tar­joaa myös ura­pol­kuja haas­ta­vam­piin va­ras­ton työ­teh­tä­viin mie­len­kiin­non­koh­tei­desi ja tai­to­jesi mu­kaan, sekä mah­dol­li­suutta va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen.

Odo­tamme si­nulta su­ju­vaa suo­men kie­len tai­toa, 18-vuo­den ikää, mah­dol­li­suutta työs­ken­nellä aamu- ja il­ta­vuo­rossa sekä ha­lua si­tou­tua pit­kään­kin työ­suh­tee­seen. Tru­kin­ajo­taito kat­so­taan eduksi, mutta ei ole vält­tä­mä­tön. Si­nun ei tar­vitse olla val­mis va­ras­to­työn­te­kijä, vaan et­simme hy­viä tyyp­pejä kas­va­maan va­ras­toa­lan am­mat­ti­lai­siksi.

Työs­ken­tely- sekä tau­ko­ti­lat ovat siis­tit, ny­ky­ai­kai­set ja viih­tyi­sät. Saat työ­hösi täy­den pe­reh­dy­tyk­sen ja mu­ka­vat työ­ka­ve­rit aut­ta­vat tar­peen vaa­tiessa. Työ­mat­kat tait­tu­vat vai­vatta jul­ki­silla kul­ku­vä­li­neillä. Työ al­kaa heti so­pi­vien hen­ki­löi­den löy­dyt­tyä, jo­ten lai­tat­han pi­kim­mi­ten ha­ke­musta tu­le­maan!

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa:

Vilma Ahola

p. 044 901 6930

vilma.ahola@wirestaff.fi 

1 kplKangasala
vrk
t

Haemme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme osa-ai­kaista SIIVOOJAA va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen Kan­ga­salle. Ky­seessä on myy­mä­län sii­vousta, ja työn­ku­vaan kuu­luu mm. myy­mä­län, kas­so­jen ja au­lan sii­voa­mi­nen. Työssä puh­dis­te­taan ja pes­tään myös va­ras­to­ti­lat, elin­tar­vi­ke­kyl­miöt, so­si­aa­li­ti­lat sekä pal­ve­lu­tiski. Työ­aika on ar­ki­sin klo 17–21.  

Toi­vomme Si­nulta ah­ke­raa ja ener­gistä työs­ken­te­ly­otetta, oma-aloit­tei­suutta, jous­ta­vuutta sekä val­miutta it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn.  Työ on fyy­sistä, jo­ten hy­vää kun­toa ja in­nos­tusta fyy­si­seen työ­hön tar­vi­taan. Ai­kai­sempi ko­ke­mus myy­mä­lä­sii­vouk­sista kat­so­taan eh­dot­to­masti eduksi. Ko­ke­musta tär­keäm­pää on kui­ten­kin oma­toi­mi­nen ja rei­pas asenne työn­te­koon, ja saat työ­teh­tä­viin kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen. Mi­käli työ­matka koi­tuu on­gel­maksi, asia­kas­yri­tyk­sel­tämme on mah­dol­li­suus saada auto käyt­töön! 

He­rä­sikö kiin­nos­tuk­sesi?

Täytä ha­ke­mus pi­kai­sesti osoit­teessa www.wirestaff.fi. Ole no­pea, sillä käymme ha­ke­muk­sia läpi jo ha­kuai­kana. Paikka täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. 

Li­sä­tie­toja an­taa:

Chris­tian Kemp­pai­nen, puh. 040 307 5203 tai christian.kemppainen@wirestaff.fi

1–2 kplTampere
vrk
t

Et­simme nyt asia­kas­yri­tyk­sel­lemme asia­kas­pal­ve­lu­hen­kistä KOKKIA Tam­pe­reelle hoi­ta­maan mo­ni­puo­lista ja kat­ta­vaa pal­ve­lu­tis­kiä. Työn­kuva on mo­ni­puo­li­nen, ja sii­hen kuu­luu mm. lou­naan val­mis­tusta, asia­kas­pal­ve­lua sekä kas­sa­työs­ken­te­lyä. Työ ta­pah­tuu ma-la pal­ve­lu­tis­kin au­kio­lo­jen mu­kai­sesti aamu- ja il­ta­vuo­roissa (klo 6–19 vä­lillä). Teh­tävä on äi­tiys­lo­man si­jai­suus, joka al­kaa 6 kuu­kau­den mit­tai­sella mää­rä­ai­kai­suu­della Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den kautta, ja hom­mien su­juessa työt jat­ku­vat pit­kään myös tä­män jäl­keen. 

Mitä toi­vomme Si­nulta?

 • Kou­lu­tusta ja ai­kai­sem­paa ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä TAI erit­täin op­pi­mis­ha­luista ja in­no­kasta työ­otetta
 • Pys­tyt työs­ken­te­le­mään myös pie­nen kii­reen ja pai­neen alla, eikä hy­mysi hyydy kii­rees­sä­kään
 • Si­tou­tu­mista pi­dem­piai­kai­seen työ­teh­tä­vään 

Mitä tar­joamme?

Tar­joamme ren­non ja in­nos­ta­van työym­pä­ris­tön, sekä laa­jan ja mo­ni­puo­li­sen työn­ku­van. Työ­hösi saat kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen ja apu­nasi ovat osaa­vat ja aut­ta­vat työ­ka­ve­rit. Teh­tä­vän palk­kaus poh­jau­tuu ko­ke­muk­seesi ja on erit­täin kil­pai­lu­ky­kyi­nen.

Kiin­nos­tuitko teh­tä­västä?

Hae paik­kaa heti tä­nään osoit­teessa www.wirestaff.fi. Ole no­pea, sillä käymme ha­ke­muK­sia läpi jo ha­kuai­kana. Paikka täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä, ja työt al­ka­vat so­pi­muk­sen mu­kaan.

Mi­käli si­nulla he­räsi ky­sy­myk­siä, ole roh­keasti yh­tey­dessä:

Vilma Ahola, p. 044 901 6930 tai vilma.ahola@wirestaff.fi 

3 kplTampere
vrk
t

Meillä on nyt haussa asia­kas­yri­tyk­sel­lemme VARASTOTYÖNTEKIJÖITÄ keik­ka­luon­tei­seen työ­hön Tam­pe­reen Myl­ly­pu­roon. Työn­ku­vaan kuu­luu ke­räi­lyä, pak­kaa­mista ja muita ylei­siä va­ras­to­teh­tä­viä. Työ al­kaa keik­ka­luon­tei­sesti, mutta teh­tä­västä on mah­dol­lista reip­paalla ja ah­ke­ralla työ­ot­teella saada myös ko­koai­kai­nen. Työ­ajat si­joit­tu­vat ar­ki­sin klo 7–17 vä­lille ja lau­an­tai­sin klo 8–16 vä­lille. 

Odo­tamme Si­nulta:

 • Rei­pasta, tark­kaa ja oma-aloit­teista työs­ken­te­ly­otetta
 • Ko­ke­musta ja/tai kiin­nos­tusta va­ras­to­teh­tä­viin 
 • Truk­ki­ko­ke­mus eh­dot­to­masti plus­saa! 

Mitä tar­joamme si­nulle?

 • Pe­rus­teel­li­sen pe­reh­dy­tyk­sen työ­hön
 • Ren­non, nuo­rek­kaan ja in­nos­ta­van työym­pä­ris­tön 
 • Jous­ta­van keik­ka­työn tai mah­dol­li­sesti ko­koai­ka­sen työ­pai­kan

Töitä on tar­jolla jous­ta­vasti asiak­kaan tar­peen ja omien toi­vei­desi mu­kai­sesti. Teh­tävä al­kaa heti so­pi­vien hen­ki­löi­den löy­dyt­tyä. Palk­kaus TES:n mu­kaan. 

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Chris­tian Kemp­pai­nen, puh. 040 307 5203 tai christian.kemppainen@wirestaff.fi. 

1 kplTampere
vrk
t

Et­simme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme Tam­pe­reen Her­van­taan mo­ni­puo­li­seen roo­liin SÄHKÖASENTAJAA.

Kohteessa edel­ly­te­tään jo jon­kin ver­ran ko­ke­musta säh­kö­asen­nuk­sista sekä ky­kyä it­se­näi­seen ja oma­toi­mi­seen työs­ken­te­lyyn. Työ­hön  kuu­luu muun muassa kyt­ken­töjä ja lait­teis­to­jen asen­nuk­sia, sekä työssä tar­vi­taan hy­vää ku­van­lu­ku­tai­toa. Säh­kö­töi­den li­säksi työ­hön si­säl­tyy ele­ment­tien ko­koon­pa­noa, vil­loi­tuk­sia ja ta­soi­tuk­sia. Työ on erit­täin mo­ni­puo­lista ja vaih­te­le­vaa! Ky­seessä on päi­vä­työ jota teh­dään 7–15:20 vä­lillä.

Odo­tamme si­nulta po­si­tii­vista, rei­pasta ja op­pi­mis­ha­luista asen­netta. Omaat jo ko­ke­musta säh­kö­töistä, sekä työs­ken­te­ly­ot­teesi on näp­pärä ja oma­toi­mi­nen. Muu ko­ke­mus kat­so­taan eduksi, mutta työ­teh­tä­viin ja ta­lon ta­poi­hin saat pe­rus­teel­li­sen opas­tuk­sen.

Työ al­kaa Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den kautta 6 kk mit­tai­sella so­pi­muk­sella, jonka jäl­keen on tar­koi­tus siir­tyä asiak­kaan kir­joille. Teh­tävä al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan heti oi­kean hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Palk­kaus so­pi­muk­sen mu­kaan.

Li­sä­te­toja teh­tä­västä an­taa:

Chris­tian Kemp­pai­nen, p. 040 307 5203 tai christian.kemppainen@wirestaff.fi 

Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut — Hy­vässä Wi­reessä!

Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut on tuore, mutta ko­ke­nut hen­ki­lös­tö­alan toi­mija.
Osaa­mi­semme poh­jau­tuu yh­teensä yli 40 vuo­den ko­ke­muk­seen hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sesta ja rek­ry­toin­neista useilta eri toi­mia­loilta.
Meille on tär­keää, että tun­nemme asiak­kaamme ja työn­te­ki­jämme hen­ki­lö­koh­tai­sesti. Ym­mär­rämme myös eri­lais­ten työym­pä­ris­tö­jen haas­teet ja vaa­ti­muk­set. Wire on mei­dän nä­köi­semme — ei tur­haa kier­te­lyä tai jau­han­taa.

www.wirestaff.fi

Eikö natsannut? Täytä Pikahakemus!

Katso avoi­met työ­pai­kat tai laita meille avoin ha­ke­mus, lu­paamme olla yh­tey­dessä si­nuun mah­dol­li­sim­man pian. Ohje:

 1. Syötä pe­rus­tie­tosi
 2. Va­litse alue ja toi­miala, joilta ha­luai­sit töitä
 3. Kerro muu­ta­malla sa­nalla it­ses­täsi
 4. Paina lä­hetä
Form 427949129 to be ren­de­red here.