Avoimet työpaikat

TyöWire päälle ja kentälle — Avoimet työpaikat

 

Me Wire hen­ki­lös­tö­pal­ve­luilla ym­mär­rämme ar­vosi, ja lu­paamme tehdä par­haamme löy­tääk­semme juuri si­nulle so­pi­van työ­pai­kan, joka so­pii niin ko­ke­muk­seesi kuin per­soo­naa­si­kin. Katso alta avoi­met työ­paik­kamme, jätä meille ha­ke­mus ja kerro it­ses­täsi muu­ta­malla sa­nalla. Voit myös tulla käy­mään, lait­taa What­sapp-vies­tin tai soit­taa. Meille saat tulla juuri sel­lai­sena kuin olet!

Lisätiedot/Details
vrk
t
3 kplPälkäne
vrk
t

We are now searc­hing for con­struc­tion wor­kers to woo­den ele­ment as­sembly at Päl­käne. Es­ti­ma­ted du­ra­tion of emplo­y­ment will be 4–6 months and you will work on two shifts; 6–14:30 O’Clock and 14:30- 23:00 O’Clock.

We are ex­pec­ting you to un­ders­tand tech­nical drawings. We also res­pect work ex­pe­rience on con­struc­tion and as­sembly. In or­der to go to work you should have an own car since there is no public trans­por­ta­tion avai­lable.

We of­fer you pro­fes­sio­nal and safe wor­king en­vi­ron­ment, full int­ro­duc­tion to work and full- time emplo­y­ment from four to six months.

If you are in­te­res­ted, please call Chris­tian Kemp­pai­nen p. 040 307 5203. You can also send your applica­tion via e‑mail christian.kemppainen@wirestaff.fi.

This po­si­tion will be fil­led as soon as we find a pro­per can­di­date so don’t he­si­tate to con­tact us!

3 kplPälkäne
vrk
t

Et­simme nyt asi­kas­yri­tyk­sel­lemme RAKENNUSTYÖNTEKIJÖITÄ Päl­kä­neelle puu­ele­ment­tien ko­koon­pa­noon mää­rä­ai­kai­seen työ­suh­tee­seen ke­sä­kau­delle 2021. Työs­suhde on mää­rä­ai­kai­nen ja ajoit­tuu huhti-syys­kuun ajalle. Töi­den su­juessa on hyvä mah­dol­li­suus jat­koon myös tä­män jäl­keen. Työtä teh­dään 2‑vuorossa (klo 6–14:30 ja klo 14:30–23).

Mitä toi­vomme?

- Kä­den­tai­toja ja ku­van­lu­ku­tai­toja
- Ai­kai­sempi ko­ke­mus esim. rakennus/kokoonpano/asennustöistä on eduksi
- Oma auto on vält­tä­mä­tön, jos ei asu Päl­kä­neellä

Mitä tar­joamme?

- Kat­tava pe­reh­dy­tys työ­hön (2 vii­kon pe­reh­dy­tys­jakso)
- Am­mat­ti­tai­toi­sen ja tur­val­li­sen työym­pä­ris­tön
- Pi­dempi mää­rä­ai­kai­nen työ­suhde, joka si­säl­tää hy­vät mah­dol­li­suu­det jat­koon

He­rä­sikö kiin­nos­tus? Jätä ha­ke­mus osoit­teessa www.wirestaff.fi. Ole no­pea, sillä kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana. Pai­kat täy­te­tään heti so­pi­vien hen­ki­löi­den löy­dyt­tyä. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa: Chris­tian Kemp­pai­nen, puh. 040 307 5203 / christian.kemppainen@wirestaff.fi.

1 kplPirkkala
vrk
t

Et­simme nyt MYYJÄÄ Yamaha Cen­te­riin Pirk­ka­laan. 

Työssä vas­taat mm. venei­den, moot­to­ri­pyö­rien, ve­si­jet­tien ja pe­rä­moot­te­rei­den myyn­nistä. Myyn­ti­työtä teh­dään pää­osin myy­mä­lästä kä­sin (kas­vok­kain ja säh­köi­sesti). Työn­ku­vaan kuu­luu koko myyn­ti­pro­ses­sin hoito il­moi­tus­ten jul­kai­susta ja esit­te­lyistä aina kau­pan sol­mi­mi­seen saakka. Työtä teh­dään pää­osin ar­ki­sin klo 9–18 vä­lillä sekä lau­an­tai­sin klo 10–14 vä­lillä. 

Voit olla ko­ke­neempi myyjä tai myyn­tiu­rasta haa­vei­leva hen­kilö, sillä tässä hom­massa asenne rat­kai­see! Toi­vomme si­nulta kui­ten­kin  myyn­ti­hen­kistä työs­ken­te­ly­otetta ja ai­toa kiin­nos­tusta myy­tä­viin tuot­tei­siin. Ai­kai­sempi ko­ke­mus myyn­ti­työstä ja ky­seis­ten tuot­tei­den kanssa työskentelystä/harrastelusta kat­so­taan eh­dot­to­masti eduksi. 

Mitä paikka tar­joaa myy­jälle?

 • Kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen tuot­tei­siin sekä nii­den myyn­tiin
 • Am­mat­ti­tai­toi­sen että huu­mo­rin­ta­jui­sen työ­tii­min tuek­sesi
 • Hy­vät työ­ti­lat tuo­rei­den moot­to­ri­veh­kei­den ym­pä­röi­mänä
 • Kiin­teän kuu­kausi­pal­kan
 • Pit­kä­ai­kai­sen työ­suh­teen 
 • Mah­dol­li­suu­den ke­hit­tyä huip­pu­myy­jäksi! 

Ky­seessä on suo­ra­rek­ry­tointi, joka to­teu­taan yh­teis­työssä Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den kanssa.

Kiin­nos­tuitko? 

Hae paik­kaa pi­kai­sesti osoit­teessa www.wirestaff.fi. Teh­tävä al­kaa mah­dol­li­sim­man pian, heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä: Chris­tian Kemp­pai­nen, p. 040 307 5203 / christian@wirestaff.fi 

1 kplTampere
vrk
t

Et­simme nyt asia­kas­yri­tyk­sel­lemme se­son­ki­työn­te­ki­jää HUOLTOTYÖNTEKIJÄKSI uhei­lu­vä­li­ne­myy­mä­lään Tam­pe­reelle. Työ­ajat si­joit­tu­vat pää­asiassa kau­pan au­kio­loai­ko­jen mu­kai­sesti ar­ki­päi­ville klo 10–18 vä­lille, mutta vä­lillä on myös vii­kon­lop­pu­vuo­roja.  Työt al­ka­vat ke­vät­se­son­gin ai­kana ja kes­tä­vät syk­syyn, minkä jäl­keen on mah­dol­lista jat­kaa töitä osa-ai­kai­sena esi­mer­kiksi opin­to­jen ohessa.

Teh­tä­vässä toi­mit lai­te­huol­lossa, jossa huol­lot ja kor­jauk­set muo­dos­tu­vat pää­osin kun­to­lait­teista, eri­lai­sista kun­to­pyö­ristä ja muista kun­to­sa­li­vä­li­neistä. Si­nulla tu­lee olla hy­vät kä­den­tai­dot ja työ­ka­lut py­sy­vät näp­pä­räsi kä­des­säsi. Omaat hy­vät on­gel­man­rat­kai­su­ky­vyt, loo­gi­sen ja jär­jes­tel­mäl­li­sen työ­ot­teen sekä su­ju­vat kom­mu­ni­koin­ti­tai­dot. Asia­kas­pal­velu ei ole si­nulle vie­rasta ja ha­luat aina huo­lel­lista työ­jäl­keä. Ai­kai­sempi ko­ke­mus lait­tei­den huol­loista kat­so­taan eh­dot­to­masti eduksi, mutta se ei ole vält­tä­mä­töntä, vaan op­pi­mis­ha­lui­nen ja in­nos­tu­nut asenne rat­kai­see! Saat teh­tä­vään kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen.

Mi­käli siis omaat po­si­tii­vi­sen ja reip­paan asen­teen, saa­tat olla et­si­mämme hen­kilö! Tar­joamme si­nulle työ­pai­kan ren­nossa, nuo­rek­kaassa ja kas­va­vassa yri­tyk­sessä kun­toi­lu­vä­li­nei­den pa­rissa. Teh­tävä al­kaa maa­lis-huh­ti­kuussa so­pi­muk­sen mu­kaan mah­dol­li­sim­man pian. 

Kiin­nos­tutko?
Jätä ha­ke­mus pi­kai­sesti osoit­teessa www.wirestaff.fi ja liitä mu­kaan an­sio­luet­te­losi. Älä ai­kaile, sillä käymme ha­ke­muk­sia läpi jo ha­kuai­kana ja paikka täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. 

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa: 

Vilma Ahola, p. 044 901 6930 / vilma.ahola@wirestaff.fi 

1 kplTampere
vrk
t

Et­simme nyt asia­kas­yri­tyk­sel­lemme uhei­lu­vä­li­ne­myy­mä­lään HUOLTOTYÖNTEKIJÄÄ Tam­pe­reelle. Työ­ajat si­joit­tu­vat pää­asiassa kau­pan au­kio­loai­ko­jen mu­kai­sesti ar­ki­päi­ville klo 10–18 vä­lille, mutta vä­lillä on myös vii­kon­lop­pu­vuo­roja.  Teh­tävä al­kaa 4 kuu­kau­den mää­rä­ai­kai­suu­tena, mutta töi­den su­juessa tar­jolla olisi va­ki­tui­nen paikka.

Teh­tä­vässä toi­mit lai­te­huol­lossa, jossa huol­lot ja kor­jauk­set muo­dos­tu­vat pää­osin kun­to­lait­teista, eri­lai­sista kun­to­pyö­ristä ja muista kun­to­sa­li­vä­li­neistä. Teh­tävä edel­lyt­tää ai­kai­sem­paa ko­ke­musta jon­kin­lai­sista huol­loista ja asen­nuk­sista. Si­nulla tu­lee olla hy­vät kä­den­tai­dot ja työ­ka­lut py­sy­vät näp­pä­räsi kä­des­säsi. Omaat hy­vät on­gel­man­rat­kai­su­ky­vyt, loo­gi­sen ja jär­jes­tel­mäl­li­sen työ­ot­teen sekä su­ju­vat kom­mu­ni­koin­ti­tai­dot. Asia­kas­pal­velu ei ole si­nulle vie­rasta ja ha­luat aina huo­lel­lista työ­jäl­keä. 

Mi­käli siis omaat po­si­tii­vi­sen ja op­pi­mis­ha­lui­sen asen­teen sekä ai­ka­sem­paa ko­ke­musta vas­taa­vista töistä, saa­tat olla et­si­mämme hen­kilö! Tar­joamme si­nulle työ­pai­kan ren­nossa, nuo­rek­kaassa ja kas­va­vassa yri­tyk­sessä kun­toi­lu­vä­li­nei­den pa­rissa. Teh­tävä al­kaa maa­lis-huh­ti­kuussa so­pi­muk­sen mu­kaan.

Kiin­nos­tutko?
Jätä ha­ke­mus pi­kai­sesti osoit­teessa www.wirestaff.fi ja liitä mu­kaan an­sio­luet­te­losi. Älä ai­kaile, sillä käymme ha­ke­muk­sia läpi jo ha­kuai­kana ja paikka täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. 

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa: 

Vilma Ahola, p. 044 901 6930 / vilma.ahola@wirestaff.fi 

2 kplVantaa
vrk
t

Et­simme nyt asia­kas­yri­tyk­sel­lemme se­son­ki­työn­te­ki­jöitä HUOLTOTYÖNTEKIJÖIKSI uhei­lu­vä­li­ne­myy­mä­lään Van­taan Tam­mis­toon. Työ­ajat si­joit­tu­vat pää­asiassa kau­pan au­kio­loai­ko­jen mu­kai­sesti ar­ki­päi­ville klo 10–21 vä­lille, mutta vä­lillä on myös vii­kon­lop­pu­vuo­roja.  Työt al­ka­vat ke­vät­se­son­gin ai­kana ja kes­tä­vät syk­syyn, minkä jäl­keen on mah­dol­lista jat­kaa töitä osa-ai­kai­sena esi­mer­kiksi opin­to­jen ohessa.

Teh­tä­vässä toi­mit lai­te­huol­lossa, jossa huol­lot ja kor­jauk­set muo­dos­tu­vat pää­osin kun­to­lait­teista, eri­lai­sista kun­to­pyö­ristä ja muista kun­to­sa­li­vä­li­neistä. Si­nulla tu­lee olla hy­vät kä­den­tai­dot ja työ­ka­lut py­sy­vät näp­pä­räsi kä­des­säsi. Omaat hy­vät on­gel­man­rat­kai­su­ky­vyt, loo­gi­sen ja jär­jes­tel­mäl­li­sen työ­ot­teen sekä su­ju­vat kom­mu­ni­koin­ti­tai­dot. Asia­kas­pal­velu ei ole si­nulle vie­rasta ja ha­luat aina huo­lel­lista työ­jäl­keä. Ai­kai­sempi ko­ke­mus lait­tei­den huol­loista kat­so­taan eh­dot­to­masti eduksi, mutta se ei ole vält­tä­mä­töntä, vaan op­pi­mis­ha­lui­nen ja in­nos­tu­nut asenne rat­kai­see! Saat teh­tä­vään kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen.

Mi­käli siis omaat po­si­tii­vi­sen ja reip­paan asen­teen, saa­tat olla et­si­mämme hen­kilö! Tar­joamme si­nulle työ­pai­kan ren­nossa, nuo­rek­kaassa ja kas­va­vassa yri­tyk­sessä kun­toi­lu­vä­li­nei­den pa­rissa. Teh­tävä al­kaa maa­lis-huh­ti­kuussa so­pi­muk­sen mu­kaan mah­dol­li­sim­man pian. 

Kiin­nos­tutko?
Jätä ha­ke­mus pi­kai­sesti osoit­teessa www.wirestaff.fi ja liitä mu­kaan an­sio­luet­te­losi. Älä ai­kaile, sillä käymme ha­ke­muk­sia läpi jo ha­kuai­kana ja paikka täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. 

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa: 

Vilma Ahola, p. 044 901 6930 / vilma.ahola@wirestaff.fi 

2 kplPirkkala
vrk
t

Et­simme nyt ASENNUS- JA HUOLTOTYÖNTEKIJÄÄ Yamaha Cen­te­riin Pirk­ka­laan.

Työssä pääse puu­has­te­le­maan moot­to­ri­pyö­rien, ve­nei­den, pe­rä­moot­to­rien, mön­ki­jöi­den ja ve­si­jet­tien kanssa. Mo­ni­puo­li­siin teh­tä­viisi kuu­lu­vat mm. kausi- ja mää­rä­ai­kais­huol­lot. Li­säksi teh­tä­viisi kuu­lu­vat ve­nei­den, pe­rä­moot­to­rei­den ja moot­to­ri­pyö­rien va­rus­telu asiak­kai­den toi­vei­den mu­kai­siksi. 

Et­simme teh­tä­vään hen­ki­löä jolla olisi ko­ke­musta asennus/huoltotyöntekijän teh­tä­vistä tai alalle so­vel­tuva kou­lu­tus. Toi­vomme että tun­net pa­loa kai­ken­lai­sia ko­neita ja lait­teita sekä nik­ka­roin­tia koh­taan, ja että työ­ka­lut py­sy­vät tiu­kasti nä­peis­säsi. Otamme huo­mioon myös ha­ki­jat joilla on har­ras­tus ky­seis­ten veh­kei­den pa­rissa.  Työ­ajat si­joit­tu­vat pää­osin ar­ki­sin klo 9–17 vä­lille. Se­son­gin ol­lessa kuu­mi­mil­laan töitä on run­saasti, jol­loin voi tehdä tun­teja si­sään ja myö­hem­min sit­ten lo­mailla.

Teh­tä­vään an­ne­taan täy­del­li­nen pe­reh­dy­tys ja tosi mu­kava ener­gi­nen työ­po­rukka aut­taa tar­peen vaa­tiessa. Ky­seessä on va­ki­tui­nen työ­suhde joka al­kaa 6kk:n vuo­kra­suh­teena. Palk­kaus mää­räy­tyy am­mat­ti­tai­don mu­kaan. 

Jos sy­dä­mesi syk­kii moot­to­ri­pyö­rille, ve­neille ja mönk­kä­reille, jätä vii­py­mättä ha­ke­mus!

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Chris­tian Kemp­pai­nen p. 040 307 5203

1 kplSeinäjoki
vrk
t

Meillä on nyt et­sin­nässä asiak­kaal­lemme CNC-KONEISTAJA va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen Sei­nä­joelle. 

Et­simme CNC-ko­neis­ta­jaa, jolla löy­tyy ai­kai­sem­paa ko­ke­musta sor­vauk­sesta ja mo­ni­toi­mi­sor­vista. Teh­tä­vänä on ko­neen­ra­ken­nuk­seen liit­tyen eri­lais­ten va­rao­sien ja  kom­po­nent­tien val­mis­tusta. Työtä teh­dään ar­ki­sin 2‑vuorossa.

Toi­vomme ha­ki­joilta vä­hin­tään muu­ta­man vuo­den työ­ko­ke­musta (ja/tai kou­lu­tusta) ko­neis­tuk­sen pa­rissa. Toi­vomme myös rei­pasta ja oma­toi­mista työs­ken­te­ly­otetta, val­miutta 2‑vuorotyöhön sekä suo­men kie­len tai­toa. 

Tar­joamme si­nulle pit­kä­ai­kai­sen työ­suh­teen hy­vä­mai­nei­sessa ja ke­hit­ty­vässä yri­tyk­sessä. Saat lep­poi­san ja viih­tyi­sän työym­pä­ris­tön, jossa on kan­nus­tava il­ma­piiri ja työn­te­ki­jät pu­hal­ta­vat yh­teen hii­leen. Työ­hösi saat kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen. Palk­kaus mää­räy­tyy ko­ke­muk­sesi ja osaa­mi­sesi mu­kaan, ja on erit­täin kil­pai­lu­ky­kyi­nen.

Kiin­nos­tuitko teh­tä­västä? Hae paik­kaa heti tä­nään osoit­teessa www.wirestaff.fi ja liitä mu­kaan an­sio­luet­te­losi. Hae paik­kaa pi­kai­sesti, sillä paikka täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. 

Li­sä­tie­toja: Chris­tian Kemp­pai­nen, p. 040 307 5203 / christian@wirestaff.fi 

2 kplHelsinki
vrk
t

Lai­va­säh­kö­asen­taja Hel­sin­kiin

Et­simme asiak­kaamme pal­ve­luk­seen säh­kö­asen­ta­jaa Hel­sin­gin te­la­kalle. Teh­tä­viisi tu­le­vat kuu­lu­maan mo­ni­puo­li­set lai­van säh­kö­asen­nuk­set.

Toi­vomme vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta joko laiva- tai maa­säh­kö­asen­nuk­sista. Li­säksi si­nulta pi­täisi löy­tyä työ­tur­val­li­suus­kortti, säh­kö­työ­tur­val­li­suus­kortti ja en­sia­pu­kortti.

Työ al­kaa maa­lis­kuun ai­kana ja kesto on ar­violta 6–12 kk. Palk­kaus Tes:n mu­kaan.

Haas­tat­te­lemme eh­dok­kaita jo ha­kua­jan ku­luessa, jo­ten laita pi­kai­sesti ha­ke­musta tu­le­maan. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Kai Or­tio p. 044 491 0821 tai säh­kö­pos­titse kai.ortio@wirestaff.fi

2 kpl
vrk
t

Et­simme nyt hy­vä­mai­nei­selle asia­kas­yri­tyk­sel­lemme ke­sälle kahta AJOKONEENKULJETTAJAA Koil­lis­maan ja Ylä-Kai­nuun suun­nalle. Työn­ku­vaan kuu­luu met­sän lan­noi­tus ja sii­hen liit­ty­vät toi­men­pi­teet. Alus­ta­ko­neena on Ko­matsu 845 ajo­kone va­rus­tet­tuna apu­lan­nan­kes­ki­pa­ko­le­vit­ti­mellä.

Mitä toi­vomme?

- Pe­rus­tai­toja met­sä­ko­neen kä­sit­te­lystä
- EA1 kortti (myös C‑ajokortti hyvä, mutta ei pa­kol­li­nen). Mah­dol­li­suus ko­neen siir­toon kat­so­taan plus­sana!

- Rei­pasta ja ah­ke­raa asen­netta sekä ky­kyä it­se­näi­seen ja oma­toi­mi­seen työs­ken­te­lyyn 

- Englan­nin kie­len taito kat­so­taan eduksi

Tar­joamme si­nulle ke­sä­työn lep­poi­sassa ja ren­nossa po­ru­kassa ke­sä­kuun alusta elo/syyskuulle, sekä mah­dol­li­suu­den jat­koon. Työ­päi­vien pi­tuu­det vaih­te­le­vat 8–10h/vuoro (työ­vuo­rot mah­dol­lista so­pia jous­ta­vasti kus­kien kes­ken). Palk­kaus me­kaa­ni­sen met­sä­teol­li­suu­den työ­eh­to­so­pi­muk­sen mu­kaan tai vaih­toeh­toi­sesti voi­daan kes­kus­tella urak­ka­palk­kausta.

He­rä­sikö kiin­nos­tus? 

Hae paik­kaa heti tä­nään osoit­teessa www.wirestaff.fi. Ole no­pea, sillä paikka täy­te­tään heti so­pi­vien hen­ki­löi­den löy­dyt­tyä. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä: Vilma Ahola, p. 044 901 6930 / vilma.ahola@wirestaff.fi.

1 kplYlöjärvi
vrk
t

KOVA JO SYNTYESSÄÄN

Tam­pe­reen Ko­va­kivi Oy on suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys, joka on pe­rus­tettu Tam­pe­reella vuonna 1914. Pit­kän his­to­rian tuo­man ko­ke­muk­sen myötä tie­dämme, mi­ten ki­veä työs­te­tään ja mi­ten sitä käy­te­tään. Kat­somme kui­ten­kin koko ajan eteen­päin: si­tou­tu­nut ja am­mat­ti­tai­toi­nen hen­ki­löstö sekä ajan­mu­kai­nen ko­ne­kanta luo­vat edel­ly­tyk­set toi­min­taan myös tu­le­vai­suu­dessa.

Ny­kyi­sin yri­tys on alal­laan mer­kit­tävä toi­mija Suo­messa ja Poh­jois­maissa. Teh­das toi­mii Ku­russa Ylö­jär­vellä. Lou­hi­mot si­jait­se­vat sekä Ku­russa että Tam­pe­reella.

Tam­pe­reen Ko­va­kivi Oy on luo­tet­tava toi­mit­taja niin pie­nissä kuin suu­ris­sa­kin ym­pä­ris­tö­ki­vi­toi­mi­tuk­sissa. Vii­me­ai­kai­sia koh­teita ovat mm. Tam­pe­reen rai­tio­tie­hank­kee­seen liit­ty­vät ka­tu­ki­veyk­set sekä useat kau­pun­ki­koh­teet Ruot­sissa ja Tans­kassa.

Tuo­tan­nosta vas­taava insinööri/teknikko

Haemme tuo­tan­nosta vas­taa­vaa in­si­nöö­riä asiak­kaamme Tam­pe­reen Ko­va­ki­ven pal­ve­luk­seen Ku­ruun Ylö­jär­velle. Et­si­mämme hen­kilö tu­lee toi­mi­maan toi­mi­tus­joh­ta­jan oi­keana kä­tenä ja hän tu­lee vas­taa­maan ope­ra­tii­vi­sesta toi­min­nasta si­säl­täen tuo­tan­to­yk­si­kön laa­dun­tuot­to­ky­vyn, tuo­tanto- ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­den sekä in­ves­toin­nit. Tar­vit­taessa osal­lis­tut myös tar­jous­las­ken­taan ja myyn­ti­teh­tä­viin. Siis­tin si­sä­työn vas­ta­pai­noksi et­si­mämme hen­kilö ei ka­vahda myös­kään ku­rais­ten saap­pait­ten jal­kaan ve­tä­mistä ja ken­tällä toi­mi­mista. Toi­mit esi­mie­henä noin 20 hen­ki­lön työyh­tei­sössä.

Toi­vomme muu­ta­man vuo­den ko­ke­musta tuo­tan­non esi­mies­teh­tä­vistä ja AMK-ta­son kou­lu­tusta. Per­soo­nana olet oma-aloit­tei­nen, hel­posti lä­hes­tyt­tävä ja ih­mis­ten kanssa toi­meen tu­leva. Toi­vomme myös, että olet ha­lu­kas si­tou­tu­maan teh­tä­vään ja ki­via­lan opet­te­luun. Suul­li­nen ja kir­jal­li­nen englan­nin kie­len taito on edel­ly­tys työssä pär­jää­mi­sessä. CAD-osaa­mi­nen kat­so­taan eduksi.

Tar­joamme vaih­te­le­via, mie­len­kiin­toi­sia ja haas­ta­via työ­teh­tä­viä sekä mah­dol­li­suu­den ke­hit­tyä am­ma­til­li­sesti mo­ni­puo­li­sissa esi­mies­teh­tä­vissä. Li­sänä saat mu­ka­vat työ­ka­ve­rit ja si­tou­tu­neen or­ga­ni­saa­tion va­ka­va­rai­sessa yri­tyk­sessä. Meillä työ­suh­teet ovat pe­rin­tei­sesti ol­leet pit­kä­kes­toi­sia ja vaih­tu­vuus mal­til­lista.

Kiin­nos­tuitko? Rek­ry­tointi to­teu­te­taan yh­teis­työssä Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den kanssa. Hae teh­tä­vää re­kis­te­röi­mällä CV:si ja ha­ke­muk­sesi palk­ka­toi­vei­neen osoit­teessa www.wirestaff.fi. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä hr-asian­tun­tija Hanna Heik­kilä-Col­lin säh­kö­pos­titse:  hanna.heikkila-collin@wirestaff.fi

2 kplVantaa
vrk
t

Et­simme nyt asia­kas­yri­tyk­sel­lemme uhei­lu­vä­li­ne­myy­mä­lään HUOLTOTYÖNTEKIJÖITÄ Van­taan Tam­mis­toon. Työ­ajat si­joit­tu­vat pää­asiassa kau­pan au­kio­loai­ko­jen mu­kai­sesti ar­ki­päi­ville klo 10–21 vä­lille, mutta vä­lillä on myös vii­kon­lop­pu­vuo­roja.  Teh­tävä al­kaa 4 kuu­kau­den mää­rä­ai­kai­suu­tena, mutta töi­den su­juessa tar­jolla olisi va­ki­tui­nen paikka.

Teh­tä­vässä toi­mit lai­te­huol­lossa, jossa huol­lot ja kor­jauk­set muo­dos­tu­vat pää­osin kun­to­lait­teista, eri­lai­sista kun­to­pyö­ristä ja muista kun­to­sa­li­vä­li­neistä. Teh­tävä edel­lyt­tää ai­kai­sem­paa ko­ke­musta jon­kin­lai­sista huol­loista ja asen­nuk­sista. Si­nulla tu­lee olla hy­vät kä­den­tai­dot ja työ­ka­lut py­sy­vät näp­pä­räsi kä­des­säsi. Omaat hy­vät on­gel­man­rat­kai­su­ky­vyt, loo­gi­sen ja jär­jes­tel­mäl­li­sen työ­ot­teen sekä su­ju­vat kom­mu­ni­koin­ti­tai­dot. Asia­kas­pal­velu ei ole si­nulle vie­rasta ja ha­luat aina huo­lel­lista työ­jäl­keä. 

Mi­käli siis omaat po­si­tii­vi­sen ja op­pi­mis­ha­lui­sen asen­teen sekä ai­ka­sem­paa ko­ke­musta vas­taa­vista töistä, saa­tat olla et­si­mämme hen­kilö! Tar­joamme si­nulle työ­pai­kan ren­nossa, nuo­rek­kaassa ja kas­va­vassa yri­tyk­sessä kun­toi­lu­vä­li­nei­den pa­rissa. Teh­tävä al­kaa maa­lis-huh­ti­kuussa so­pi­muk­sen mu­kaan.

Kiin­nos­tutko?
Jätä ha­ke­mus pi­kai­sesti osoit­teessa www.wirestaff.fi ja liitä mu­kaan an­sio­luet­te­losi. Älä ai­kaile, sillä käymme ha­ke­muk­sia läpi jo ha­kuai­kana ja paikka täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. 

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa: 

Vilma Ahola, p. 044 901 6930 / vilma.ahola@wirestaff.fi 

4 kplLempäälä
vrk
t

Et­simme nyt asia­kas­yri­tyk­sel­lemme reip­paita PAKKAAJIA me­tal­li­teol­li­suu­teen Lem­pää­lään Sääks­jär­velle. Työ­teh­tä­vään kuu­luu me­tal­li­tuot­tei­den pak­kausta ja laa­dun­tark­kai­lua. Työtä voi tehdä jous­ta­vasti omien ai­ka­tau­lu­jen mu­kaan (vuo­rot so­vi­taan viikko ker­ral­laan). Työtä teh­dään 3‑vuorossa (klo 6–14, 14–22, 22–06), vii­kon­lo­put ovat va­paita. 

Työssä et tar­vitse ai­kai­sem­paa ko­ke­musta, vaan rei­pas asenne ja huo­lel­li­nen työ­ote ovat avai­na­se­massa. Saat työ­hön tar­vit­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen. Työ­piste si­jait­see hy­vien kul­ku­yh­teyk­sien päässä, jo­ten oma kul­ku­neuvo ei ole vält­tä­mä­tön. Työstä mak­se­taan tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den työ­eh­to­so­pi­muk­sen mu­kai­nen palk­kaus.

He­rä­sikö kiin­nos­tus?

Hae paik­kaa osoit­teessa www.wirestaff.fi. Lii­tät­hän ha­ke­muk­seesi myös an­sio­luet­te­losi. Ole no­pea, sillä haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana. Pai­kat täy­te­tään heti so­pi­vien hen­ki­löi­den löy­dyt­tyä. 

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä:

Ar­ki­sin klo 12–16: Chris­tian Kemp­pai­nen, puh. 040 307 5203 tai christian.kemppainen@wirestaff.fi

1 kplTurku
vrk
t

Et­simme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme Tur­kuun MIG/MAG ‑HITSAAJAA pi­dem­piai­kai­seen työ­suh­tee­seen. Hit­sat­ta­vat ma­te­ri­aa­lit ovat ai­ne­vah­vuu­del­taan 2–6 mm. Työtä teh­dään 2‑vuorossa. 

Mi­käli olet hank­ki­nut ko­ke­musta ko­koon­pa­no­hit­saus­töistä useam­man vuo­den ajalta, saa­tat olla et­si­mämme hen­kilö! Snun tu­lee hal­lita ku­vien luku ja hit­saus­mer­kit. TIG rst osaa­mi­nen kat­so­taan eh­dot­to­masti eduksi. 

Toi­vomme ha­ki­jalta po­si­tii­vista ja rei­pasta asen­netta työn­te­koon. Omaat myös oma-aloit­tei­sen ja huo­lel­li­sen työs­ken­ty­ot­teen. Teh­tä­vässä vaa­di­taan suo­men kie­len tai­toa. 

Kiin­nos­tuitko teh­tä­västä?

Jätä ha­ke­mus pi­kai­sesti osoit­teessa www.wirestaff.fi. Liitä mu­kaan myös an­sio­luet­te­losi. Ole no­pea, sillä käymme ha­ke­muk­sia läpi jo ha­kuai­kana. Teh­tävä täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä ja työ al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan mah­dol­li­sim­man pian. 

Li­sä­tie­toja:

Kai Or­tio, p. 044 491 0821 / kai.ortio@wirestaff.fi 

3 kpl
vrk
t

Et­simme nyt hy­vä­mai­nei­selle asia­kas­yri­tyk­sel­lemme CE-KUSKIA ke­sän se­son­kiin. Työn­kuva koos­tuu pää­asiassa eri­lais­ten ai­nei­den kul­jet­ta­mi­sesta täys­pe­rä­vau­nulla sekä pa­ket­ti­au­tolla he­li­kop­te­rei­hin. Työtä teh­dään noin 10–14h / päivä (viikko töitä put­keen, viikko va­paata). Ajoa ta­pah­tuu Keski-Suo­mesta Poh­jois-Suo­meen. Työ­teh­tävä al­kaa kou­lu­tuk­sella huhti-tou­ko­kuussa, jonka jäl­keen työt kes­tä­vät syys-lo­ka­kuulle. Pesti si­säl­tää hy­vän mah­dol­li­suu­den jat­koon.

Mitä toi­vomme?

- Rei­pasta asen­netta ja mie­len­kiin­toa reis­su­hom­mia koh­taan

- ADR-ajo­lupa, CE-kortti

- Englan­nin kie­len taito kat­so­taan eduksi

Mitä tar­joamme?

Mie­len­kiin­toi­sen työn lep­poi­sessa työ­tii­missä

- Kil­pai­lu­ky­kyi­sen palk­kauk­sen

- Hy­vät mah­dol­li­suu­det jat­koon

- Yö­py­mi­set ho­tel­leissa

He­rä­sikö kiin­nos­tus? Täytä ha­ke­mus osoit­teessa www.wirestaff.fi. Olet­han ri­peä, sillä haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana.

Li­sä­tie­toja ar­ki­sin ma-pe klo 14–16 an­taa: Chris­tian Kemp­pai­nen, puh. 040 307 5203, christian.kemppainen@wirestaff.fi.

1–2 kplTampere
vrk
t

Et­simme nyt asia­kas­yri­tyk­sel­lemme asia­kas­pal­ve­lu­hen­kistä KOKKIA Tam­pe­reelle hoi­ta­maan mo­ni­puo­lista ja kat­ta­vaa pal­ve­lu­tis­kiä. Työn­kuva on mo­ni­puo­li­nen, ja sii­hen kuu­luu mm. lou­naan val­mis­tusta, asia­kas­pal­ve­lua sekä kas­sa­työs­ken­te­lyä. Työ ta­pah­tuu ma-la pal­ve­lu­tis­kin au­kio­lo­jen mu­kai­sesti aamu- ja il­ta­vuo­roissa (klo 6–19 vä­lillä). Teh­tävä al­kaa 6 kuu­kau­den mit­tai­sella mää­rä­ai­kai­suu­della Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den kautta, ja hom­mien su­juessa teh­tä­vässä on hyvä mah­dol­li­suus jat­koon. 

Mitä toi­vomme Si­nulta?

 • Kou­lu­tusta ja ai­kai­sem­paa ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä TAI erit­täin op­pi­mis­ha­luista ja in­no­kasta työ­otetta
 • Pys­tyt työs­ken­te­le­mään myös pie­nen kii­reen ja pai­neen alla, eikä hy­mysi hyydy kii­rees­sä­kään
 • Si­tou­tu­mista pi­dem­piai­kai­seen työ­teh­tä­vään 

Mitä tar­joamme?

Tar­joamme ren­non ja in­nos­ta­van työym­pä­ris­tön, sekä laa­jan ja mo­ni­puo­li­sen työn­ku­van. Työ­hösi saat kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen ja apu­nasi ovat osaa­vat ja aut­ta­vat työ­ka­ve­rit. Teh­tä­vän palk­kaus poh­jau­tuu ko­ke­muk­seesi ja on erit­täin kil­pai­lu­ky­kyi­nen.

Kiin­nos­tuitko teh­tä­västä?

Hae paik­kaa heti tä­nään osoit­teessa www.wirestaff.fi. Ole no­pea, sillä käymme ha­ke­muk­sia läpi jo ha­kuai­kana. Paikka täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä, ja työt al­ka­vat so­pi­muk­sen mu­kaan.

Mi­käli si­nulla he­räsi ky­sy­myk­siä, ole roh­keasti yh­tey­dessä:

Vilma Ahola, p. 044 901 6930 tai vilma.ahola@wirestaff.fi 

3 kplHämeenlinna
vrk
t

Oletko kiin­nos­tu­nut lo­gis­tiikka-alasta ja va­ras­to­työstä? Onko si­nulla rau­tai­nen kunto, oma-aloit­tei­nen työ­ote etkä pel­kää ri­pe­ää­kään työ­tah­tia? Hie­noa, so­pi­sit täy­del­li­sesti asia­kas­yri­tyk­sel­lemme va­ras­to­työn­te­ki­jäksi Hä­meen­lin­naan!

Va­ras­to­työn­te­ki­jänä työs­ken­te­let mo­ni­puo­li­sesti eri teh­tä­vissä ja var­mis­tat osal­tasi, että ta­vara kul­kee su­ju­vasti asiak­kaille. Työs­säsi pää­set vas­taa­maan mm. kon­tin pur­ka­mi­sesta, ke­räi­lystä, lä­het­tä­mö­työstä tai laa­dun­tark­kai­lusta omien vah­vuuk­siesi ja mie­len­kiin­non koh­tei­desi mu­kaan. Li­säksi pää­set nä­kö­ala­pai­kalle tuk­ku­lii­ke­toi­min­nan yti­meen, jota vä­rit­tää me-henki ja te­ke­mi­sen mei­ninki.

Työtä teh­dään ar­ki­sin aamu- ja il­ta­vuo­rossa vii­kon­lop­pu­jen ol­lessa va­paa-ai­kaa. Tar­jolla on vaih­te­le­van pi­tui­sia mää­rä­ai­kai­sia työ­suh­teita muu­ta­masta vii­kosta puo­leen vuo­teen. Asiak­kaamme tar­joaa myös ura­pol­kuja haas­ta­vam­piin va­ras­ton työ­teh­tä­viin mie­len­kiin­non­koh­tei­desi ja tai­to­jesi mu­kaan, sekä mah­dol­li­suutta va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen.

Odo­tamme si­nulta su­ju­vaa suo­men kie­len tai­toa, 18-vuo­den ikää, mah­dol­li­suutta työs­ken­nellä aamu- ja il­ta­vuo­rossa sekä ha­lua si­tou­tua pit­kään­kin työ­suh­tee­seen. Tru­kin­ajo­taito kat­so­taan eduksi, mutta ei ole vält­tä­mä­tön. Si­nun ei tar­vitse olla val­mis va­ras­to­työn­te­kijä, vaan et­simme hy­viä tyyp­pejä kas­va­maan va­ras­toa­lan am­mat­ti­lai­siksi.

Työs­ken­tely- sekä tau­ko­ti­lat ovat siis­tit, ny­ky­ai­kai­set ja viih­tyi­sät. Saat työ­hösi täy­den pe­reh­dy­tyk­sen ja mu­ka­vat työ­ka­ve­rit aut­ta­vat tar­peen vaa­tiessa. Työ­mat­kat tait­tu­vat vai­vatta jul­ki­silla kul­ku­vä­li­neillä. Työ al­kaa heti so­pi­vien hen­ki­löi­den löy­dyt­tyä, jo­ten lai­tat­han pi­kim­mi­ten ha­ke­musta tu­le­maan!

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa:

Chris­tian Kemp­pai­nen 

p. 040 307 5203

christian.kemppainen@wirestaff.fi 

1 kplYlöjärvi
vrk
t

Et­simme KONEISTAJAA Ko­me­tek Oy:lle Ylö­jär­velle. 

Työs­säsi teet alu­mii­ni­pro­fii­lien ko­neis­tuk­sia au­to­maatti CNC-ko­neelle sekä pe­rus kä­si­töitä. Pää­asiassa teh­tä­vä­näsi ovat ik­kuna- ja ovi­pro­fii­li­nen ko­neis­tuk­set. Käy­tös­säsi ovat uu­det Ita­lia­lai­set Emmegi:n lait­teet. 

Toi­vomme ha­ki­jalta:

 • kou­lu­tusta ja/tai ko­ke­musta ko­neis­tus­työstä ja au­to­maat­ti­ko­neista 
 • vank­kaa pe­rus­am­mat­ti­tai­toa sekä toi­meen­tart­tu­vaa ja mo­ti­voi­tu­nutta asen­netta
 • mo­ni­puo­lista osaa­mista myös työ­ka­luilla, mm. tii­vis­tei­den leik­kauk­sia ja asen­nuk­sia, lis­to­jen asen­nuk­sia, ruu­vauk­sia yms. 
 • ky­kyä toi­mia oma­toi­mi­sesti ja it­se­näi­sesti 
 • su­ju­vaa englan­nin kie­len tai­toa 
 • mah­dol­li­suutta si­tou­tua työ­hön pit­käksi ai­kaa

Tar­joamme:

 • mah­dol­li­suu­den op­pia ja ke­hit­tää it­seäsi työn­te­ki­jänä
 • hy­vät työs­ken­te­ly­olo­suh­teet ja pa­kasta ve­de­tyt uu­det työs­ken­te­ly­lait­teet
 • kan­nus­ta­van työil­ma­pii­rin ja ren­not työ­ka­ve­rit
 • ko­koai­kai­sen va­ki­tui­seen täh­tää­vän työ­suh­teen 


Teh­tävä al­kaa 6kk mää­rä­ai­kai­suu­tena Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den kautta, minkä jäl­keen rek­ry­toi­tu­mi­nen suo­raan Ko­me­te­kin kir­joille.

Hae paik­kaa heti tä­nään osoit­teessa www.wirestaff.fi. Liitä ha­ke­muk­seesi CV. Ole no­pea, sillä käymme ha­ke­muk­sia läpi jo ha­kuai­kana. Paikka täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. 

Eikö natsannut? Täytä Pikahakemus!

Katso avoi­met työ­pai­kat tai laita meille avoin ha­ke­mus, lu­paamme olla yh­tey­dessä si­nuun mah­dol­li­sim­man pian. Ohje:

 1. Syötä pe­rus­tie­tosi
 2. Va­litse alue ja toi­miala, joilta ha­luai­sit töitä
 3. Kerro muu­ta­malla sa­nalla it­ses­täsi
 4. Paina lä­hetä
Form 427949129 to be ren­de­red here.