Tietosuojaseloste

 

Tietosuojaselosteet

Tie­to­suo­ja­se­loste on tie­to­suo­ja­lain edel­lyt­tämä in­for­moin­tia­sia­kirja.

Wire Henkilöstöpalvelut Oy:n tietosuojaselosteet

Jo­kai­sella on oi­keus tie­tää, mitä tie­toja hä­nestä on tal­len­nettu eri re­kis­te­rei­hin.
Tie­to­jen tar­kas­tusoi­keu­desta, tar­kas­tusoi­keu­den to­teut­ta­mi­sesta ja tie­to­jen kor­jaa­mi­sesta on sää­detty EU:n ylei­sellä tie­to­suoja-ase­tuk­sella (2016/679).

Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oy:n tär­keim­mät asia­kas- ja kump­pa­nuus­tie­toja si­säl­tä­vät hen­ki­lö­re­kis­te­rit tie­to­suo­ja­se­los­tei­neen ovat hen­ki­lö­re­kis­te­ri­pe­rus­tei­sesti eri­tel­tynä alla. Muut hen­ki­lö­re­kis­te­reitä kos­ke­vat tie­to­suo­ja­se­los­teet toi­mi­tamme pyy­det­täessä erik­seen.

Asia­kas­re­kis­teri

Pros­pek­tit ja po­ten­ti­aa­li­set asiakkaat

Rek­ry­toin­ti­re­kis­teri