Yrityksille

Henkilöstöalan suoraselkäinen kumppani

Me Wire hen­ki­lös­tö­pal­ve­luilla au­tamme te­ke­mään nap­pi­va­lin­toja ko­koon­pa­noonne. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on mit­tava hel­po­tus kii­rei­selle työ­nan­ta­jalle vaik­kapa se­son­ki­kausiin. Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sessa me pi­dämme huolta pal­kan­mak­susta ja muista hen­ki­lös­tö­hal­lin­toon liit­ty­västä asioista.

Wire Hen­ki­lös­tö­pal­ve­luilla saat ha­lu­tes­sasi myös suo­ra­rek­ry­tointi ‑pal­ve­lut, mikä tar­koit­taa hen­ki­lös­tön työl­lis­ty­mistä suo­raan palk­ka­lis­toil­lesi. Olemme ko­ke­nut kump­pani, jolla on hy­vät ver­kos­tot ja syvä toi­mia­la­tun­te­mus.

Jos tah­dot kuulla li­sää, ota yh­teyttä.

Here is displayed in­te­rac­tive form 427949705