Franchising - WireStaff Oy

Franchising

Sinustako uusi WireStaffilainen?

 

Haluatko sinä toimia Hyvässä Wireessä henkilöstöalan ammattilaisena WireStaffin joukkueessa? WireStaff toimii valtakunnallisesti. Laajennamme toimintaamme jatkuvasti uusille paikkakunnille. Voit keskustella oman Wire-toimiston perustamisesta kanssamme vaikka jo tänään!

Ota yhteyttä franchising-asioissa >>

Lue artikkeli: Juuso ja Nicolas perustivat Helsinkiin WireStaff Helsingin

Historiaamme

Henkilöstöpalvelualan järjestäytyessä uudelleen joukko innokkaita entisen VMP:n työntekijöitä päätti lyödä hynttyyt yhteen, ja perustaa oman näköisensä yrityksen, WireStaffin. Osa Wiren henkilökunnasta on työskennellyt yhdessä jopa toistakymmentä vuotta, ja meillä kaikilla on yhteinen päämäärä palvella sekä yritys- että työntekijäasiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

Millasta on olla WireStaffin asiakas?

Tevella

Aina kun on ollu tar­vetta, saamme heti jon­kun Wi­reS­taf­fin puo­lelta kiinni. Jos hen­kilö on juuri sil­loin es­ty­nyt, niin no­peasti pa­la­taan ta­kai­sin, ja ote­taan ti­lanne hoitoon.

Styroplast

Wi­reS­taf­fin puo­lelta tu­lee oma-aloit­tei­sesti kes­kus­te­lu­na­vauk­sia ja vink­kejä esi­mer­kiksi Sty­roplas­tin suh­dan­ne­nä­ky­mistä ja toi­mia­lan työvoimatarpeesta.

Pancho Villa

Pal­velu on mut­ka­tonta ja jous­ta­vaa, ja saamme tar­vit­taessa aina yh­teys­hen­ki­lön kiinni. Wi­reS­taf­fin kanssa asioi­hin pu­reu­du­taan suo­raan ja ne ote­taan hoi­toon viivyttelemättä.

Via Tribunali

Oi­keaa te­ki­jää ei aina löydy, vaikka meillä olisi rekry auki omissa ka­na­vissa. Wi­reS­taf­fin avulla työn­te­kijä on­kin usein löytynyt.

Naughty BRGR

Kun tarve työn­te­ki­jöistä esiin­tyy, Wi­reS­taf­filla on val­miu­det oh­jata suun­taamme meille so­vel­tu­via tyyp­pejä. Työn­te­ki­jä­kar­toi­tuk­set ja rek­ry­toin­ti­pro­ses­sit on hoi­dettu kun­nolla, ja pu­heet pitävät.

Clarion Hotel

Vuo­kra­työ­voima an­taa mah­dol­li­suu­den yhä pa­rem­paan asia­kas­pal­ve­luun ja asia­kas­tar­pei­den täyt­tä­mi­seen, sekä jous­ta­vuu­teen. Pys­tymme tar­joa­maan työn­te­ki­jöille työtä myös ly­hem­mis­sä­kin pätkissä.