Franchising

Sinustako uusi WireStaffilainen?

Meille ihmiset ovat enemmän, kuin ansioluettelonsa ja työpaikka enemmän, kuin tehtäväkuvaus. Pidämme asiakkaamme ja työntekijämme Hyvässä Wireessä muuttuvassa työelämässä - nyt ja jatkossa.

 

Etsimme WireStaffille uusia Hyvän Wireen levittäjiä. Voit alkaa uudeksi franchising-yrittäjäksi omalla alueellasi esimerkiksi Pohjois-Suomessa tai länsirannikolla, tai keskustella osakkuudesta omalla alueellasi. WireStaffin osakkaat ja henkilökunta ovat kokeneita ja mutkattomia ihmisiä, jotka haluavat uudistaa henkilöstövuokrausalaa. Näitä ominaisuuksia kaipaamme myös uusilta Wireläisiltä.

Miksi WireStaff-yrittäjyys?

Saat täyden tuen

Kaikki yrittäjämme saavat täyden tukemme menestyvän yrityksen luotsaamiseen. Kokemus, reiluus ja yhdessä tekeminen ovat franchising-arvojamme.

Ammattilaiset apunasi

Muiden Wireläisten lisäksi tukenasi ovat taloushallinnon ja markkinoinnin ammattilaiset, jotka ovat olleet Wireen matkassa alusta asti.

Tule sellaisena kuin olet

Me emme edellytä taskuliinoja tai kissanristiäisiin osallistumista. Meillä voit olla juuri sellainen, kuin olet - mutkattomasti ja rennosti.

Historiaamme

Henkilöstöpalvelualan järjestäytyessä uudelleen joukko kokeneita työntekijöitä päätti lyödä hynttyyt yhteen, ja perustaa oman näköisensä yrityksen, WireStaffin. Osa Wiren henkilökunnasta on työskennellyt yhdessä jopa toistakymmentä vuotta, ja meillä kaikilla on yhteinen päämäärä palvella sekä yritys- että työntekijäasiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitä seuraavaksi?

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut franchising-yrittäjyydestä tai -osakkuudesta? Ota yhteyttä!
Yhteystiedot

Millaista on olla WireStaffilainen?

Lue artikkeli Juusosta ja Nicolaksesta, jotka perustivat WireStaff Helsingin. Mikä on heidän menestyksen salaisuus?
Artikkeliin

Wireläiset

Ihmiset tekevät WireStaffista sen, mitä me olemme asiakkaillemme ja työntekijöillemme.
Wire ja ihmiset

Millasta on olla WireStaffin asiakas?

Konttivuokraus Oy

Kont­ti­vuo­kraus Oy on per­heyh­tiö, jolle per­hear­vot, uut­tera työn te­ke­mi­nen ja ”yri­tyk­sen elä­mi­nen” on tär­keitä piir­teitä myös työntekijöissä.

Tevella

Aina kun on ollu tar­vetta, saamme heti jon­kun Wi­reS­taf­fin puo­lelta kiinni. Jos hen­kilö on juuri sil­loin es­ty­nyt, niin no­peasti pa­la­taan ta­kai­sin, ja ote­taan ti­lanne hoitoon.

Styroplast

Wi­reS­taf­fin puo­lelta tu­lee oma-aloit­tei­sesti kes­kus­te­lu­na­vauk­sia ja vink­kejä esi­mer­kiksi Sty­roplas­tin suh­dan­ne­nä­ky­mistä ja toi­mia­lan työvoimatarpeesta.

Pancho Villa

Pal­velu on mut­ka­tonta ja jous­ta­vaa, ja saamme tar­vit­taessa aina yh­teys­hen­ki­lön kiinni. Wi­reS­taf­fin kanssa asioi­hin pu­reu­du­taan suo­raan ja ne ote­taan hoi­toon viivyttelemättä.

Via Tribunali

Oi­keaa te­ki­jää ei aina löydy, vaikka meillä olisi rekry auki omissa ka­na­vissa. Wi­reS­taf­fin avulla työn­te­kijä on­kin usein löytynyt.

Naughty BRGR

Kun tarve työn­te­ki­jöistä esiin­tyy, Wi­reS­taf­filla on val­miu­det oh­jata suun­taamme meille so­vel­tu­via tyyp­pejä. Työn­te­ki­jä­kar­toi­tuk­set ja rek­ry­toin­ti­pro­ses­sit on hoi­dettu kun­nolla, ja pu­heet pitävät.

Clarion Hotel

Vuo­kra­työ­voima an­taa mah­dol­li­suu­den yhä pa­rem­paan asia­kas­pal­ve­luun ja asia­kas­tar­pei­den täyt­tä­mi­seen, sekä jous­ta­vuu­teen. Pys­tymme tar­joa­maan työn­te­ki­jöille työtä myös ly­hem­mis­sä­kin pätkissä.