Tevella

Vuokratyöpalveluita hyödyntävä Tevella taklaa kausivaihteluiden mukanaan tuomat haasteet yhteistyöllä WireStaffin kanssa. 

 

- Ti­laus­mää­rät vaih­te­le­vat meillä kausit­tain. Tyy­pil­li­set asiak­kaamme, kou­lut ja päi­vä­ko­dit, te­ke­vät ti­lauk­set lop­pu­ke­väällä syk­syn tar­pei­siin, ja lop­pu­vuonna he te­ke­vät ke­vään han­kin­nat. Jäl­leen­myy­jä­asiak­kai­demme toi­mi­tuk­set ajoit­tu­vat taa­sen vah­vasti lop­pu­vuo­teen, jol­loin heillä on käyn­nissä jou­luse­sonki, Ei­nari Laak­so­nen va­ras­ton työ­joh­dosta ker­too toi­mia­lansa sesongeista.

Lisävahvistusta vuoden kovimpiin myyntikausiin 

Toi­mi­tus­ten mää­rät ja tar­peet vaih­te­le­vat vuo­den mit­taan, jo­ten Te­vel­lan va­ki­hen­ki­lös­tön rin­nalle tar­vi­taan aika ajoin lisävahvistusta. 

- Toi­mimme Tam­pe­reella ja yksi vah­vuu­temme on lo­gis­tiik­ka­kes­kuk­sen kes­kei­nen si­jainti, mikä mah­dol­lis­taa ly­hyet toi­mi­tusa­jat. Jotta saamme ti­lauk­set riit­tä­vän no­peasti mat­kaan, ti­laus­ruuh­kien pur­ka­mi­seen tar­vi­taan kausit­tain apua.

Kommunikaatio pelaa poikkeuksetta 

Te­vella on eh­ti­nyt tehdä yh­teis­työtä Wi­reS­taf­fin kanssa jo pi­dem­pään, edel­tä­vän va­ras­to­pääl­li­kön ajoista alkaen. 

- Mei­dän oli helppo jat­kaa hen­ki­lös­tö­tar­pei­den täyt­tä­mistä Wi­reS­taf­fin kanssa, koska he ovat Te­vel­lalle tuttu toi­mija. Yh­teis­työmme on toi­mi­nut erin­omai­sesti, jo­ten sen jat­ka­mi­nen on ol­lut meille luon­te­vaa, Laak­so­nen summaa. 

Erityiskiitosta yhteydenpidosta

Wi­reS­taff saa eri­tyi­sesti kii­tosta toi­mi­vasta yh­tey­den­pi­dosta Te­vel­lan kanssa. 

- Aina kun on ollu tar­vetta, saamme heti jon­kun Wi­reS­taf­fin puo­lelta kiinni. Jos hen­kilö on juuri sil­loin es­ty­nyt, niin no­peasti pa­la­taan ta­kai­sin, ja ote­taan ti­lanne hoitoon.

Wi­reS­taf­filla tie­de­tään mil­laista po­ruk­kaa Te­vel­lalle haetaan. 

- Wi­reS­taf­filla tun­ne­taan mil­lai­sia tyyp­pejä me olemme, ja mil­lai­sia tyyp­pejä Te­vel­lalle tar­vi­taan. Tämä hel­pot­taa to­della pal­jon Te­vel­lan omaa toi­min­taa. Ai­omme eh­dot­to­masti käyt­tää Wi­reS­taf­fia tu­le­vai­suu­des­sa­kin, Laak­so­nen toteaa. 

Tutustu Tevellaan

Te­vella on vuonna 1984 pe­rus­tettu ko­ti­mai­nen per­hey­ri­tys, joka on var­hais­kas­va­tuk­sessa ja ope­tuk­sessa tar­vit­ta­vien tar­vik­kei­den, ku­ten pe­lien, le­lu­jen, ope­tus­vä­li­nei­den, ka­lus­tei­den ja mo­nien mui­den op­pi­mista edis­tä­vien tuot­tei­den toi­mit­taja sekä op­pi­mi­sym­pä­ris­tön ti­lo­jen suunnittelija. 


Tarvetta työntekijöille?

Me Wi­reS­taf­filla au­tamme te­ke­mään nap­pi­va­lin­toja ko­koon­pa­noonne. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on mit­tava hel­po­tus kii­rei­selle työ­nan­ta­jalle vaik­kapa se­son­ki­kausiin. Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sessa me pi­dämme huolta pal­kan­mak­susta ja muista hen­ki­lös­tö­hal­lin­toon liit­ty­västä asioista.

Lue li­sää henkilöstövuokrausesta