TyöWire päälle

Me ym­mär­rämme ar­vosi, ja lu­paamme tehdä par­haamme löy­tääk­semme juuri si­nulle so­pi­van työ­pai­kan, joka so­pii niin ko­ke­muk­seesi kuin per­soo­naa­si­kin.
Lue li­sää

Suoraselkäinen kumppani

Hen­ki­lös­tö­pal­velu, joka et­sii oi­keat te­ki­jät ko­koon­pa­noosi.
Lue li­sää

Kokoonpanossa tilaa

Katso avoi­met työ­pai­kat ja siirry uu­delle pe­li­ken­tälle.
Avoi­met työ­pai­kat

Avoimet työpaikat

Kaikki avoi­met työ­pai­kat »

Tiedote 8.10.2020: Haastattelut ja asiakastapaamiset – edelleen etänä

Me Wi­reellä seu­raamme ak­tii­vi­sesti ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen ke­hit­ty­mistä, ja mi­ni­moimme ris­kit pi­tä­mällä edel­leen haas­tat­te­lut ja asia­kas­ta­paa­mi­set etänä. Pu­he­li­men li­säksi käy­tös­sämme ovat kaikki etä­ka­na­vat, ku­ten Teams, Zoom, Skype ja Han­gouts.

Toi­mis­tomme on pää­sään­töi­sesti auki nor­maa­listi, mutta pi­dämme kas­vok­kai­set ta­paa­mi­set mi­ni­missä. Mi­käli täl­lai­seen on kui­ten­kin tar­vetta, so­vit­han asiasta etu­kä­teen soit­ta­malla. Toi­mis­tol­lamme on huo­leh­dittu tur­val­li­sesta asioin­nista mm. kä­si­de­sien ja kas­vo­mas­kien avulla.

Hy­vässä Wi­reessä — tois­tai­seksi etänä!

Li­sä­tie­toja saat ot­ta­malla yh­teyttä:
https://wirestaff.fi/yhteystiedot/

Wire Henkilöstöpalvelut — Hyvässä Wireessä!

Olemme tuore, mutta ko­ke­nut hen­ki­lös­tö­alan toi­mija. Osaa­mi­semme poh­jau­tuu yh­teensä yli 40 vuo­den ko­ke­muk­seen hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sesta ja rek­ry­toin­neista useilta eri toi­mia­loilta. Meille on tär­keää tun­tea asiak­kaat ja työn­te­ki­jät hen­ki­lö­koh­tai­sesti. Ym­mär­rämme myös eri­lais­ten työym­pä­ris­tö­jen haas­teet ja vaa­ti­muk­set. Wire on mei­dän nä­köi­semme — ei tur­hia pu­heita eikä kier­te­lyä.

fanicon