TyöWire päälle

Teemme pe­li­suun­ni­tel­man, jolla si­nä­kin olet oi­keassa työ­pai­kassa oi­ke­aan ai­kaan.
Lue li­sää

Kumppanuuden Ylämummo

Hen­ki­lös­tö­pal­velu, joka me­nee suo­raan asi­aan. Ei kra­vat­teja, ei jar­go­nia.
Lue li­sää

Kokoonpanossa tilaa

Katso avoi­met työ­pai­kat ja siirry uu­delle pe­li­ken­tälle.
Avoi­met työ­pai­kat

Avoimet työpaikat

Kaikki avoi­met työ­pai­kat »

Wire Henkilöstöpalvelut — Hyvässä Wireessä!

Meille on tär­keää tun­tea ai­dosti asiak­kaat, työn­te­ki­jät ja työym­pä­ris­töt hen­ki­lö­koh­tai­sesti. Olemme näh­neet hen­ki­lös­tö­alan var­jo­puo­let ja au­rin­gon­sä­teet, vih­reät nur­mi­ken­tät ja pu­ku­huo­neen sim­pu­tuk­sen. Wire on mei­dän nä­köi­nen — ei tur­haa kier­te­lyä tai jau­han­taa. Emme käytä jar­go­nia pu­huak­semme si­nut pyör­ryk­siin, vaan raa­dol­li­nen­kin re­hel­li­syys pais­taa jo­kai­sen rek­ry­toin­nin vai­heen läpi.

fanicon