Clarion Hotel

Alun perin Clarion otti WireStaffin palvelut käyttöönsä, kun oman rekrytoinnin tai muiden palveluntarjoajien kautta ei löytynyt sopivaa lisävahvistusta. 

 

Tarve uusille työn­te­ki­jöille esiin­tyy usein äkil­li­sesti, ja suu­ren asia­kas­mää­rän vuoksi vah­vis­tusta tar­vi­taan laaja-alai­sesti useam­mal­la­kin osastolla. 

- Wi­reS­taff on vas­tan­nut tar­pei­siimme to­della hy­vin, olemme ol­leet erit­täin tyy­ty­väi­siä. Pää­sään­töi­sesti kaik­kiin vuo­roi­hin on löy­detty työn­te­kijä, ja he ovat ol­leet meille so­pi­via tyyp­pejä, Cla­rion Ho­tel­lin Sky­room baa­rin Bar Ma­na­ger Tuukka La­hi­kai­nen ker­too Wi­reS­taf­fin ja Cla­rio­nin yhteistyöstä. 

- Tarve uusille työn­te­ki­jöille tai li­sä­avulle esiin­tyy mo­nesti yl­lät­täen. Olemme käyt­tä­neet Wi­reS­taf­fin vuo­kra­työ­voi­ma­pal­ve­luita, ja saa­neet tätä kautta työn­te­ki­jä­tar­peen täy­tet­tyä.

Vuokratyövoima sujuvoittaa liiketoimintaa

Wi­reS­taf­fin pal­ve­lui­den käyt­tä­mi­nen on hel­pot­ta­nut Cla­rio­nin liiketoimintaa.

- Vuo­kra­työ­voima an­taa mah­dol­li­suu­den yhä pa­rem­paan asia­kas­pal­ve­luun ja asia­kas­tar­pei­den täyt­tä­mi­seen, sekä jous­ta­vuu­teen. Pys­tymme tar­joa­maan työn­te­ki­jöille työtä myös ly­hem­mis­sä­kin pät­kissä. Uu­det ja ny­kyi­set työn­te­ki­jät ovat ol­leet myös rat­kai­suun tyy­ty­väi­siä. Hom­mat ovat toi­mi­neet, ja vuo­kra­työn­te­ki­jät ovat pääs­seet hy­vin kär­ryille siitä, mitä ovat tu­lossa Cla­rio­nille te­ke­mään.

Ho­tel­lien toi­mia­laan kuu­lu­vat kausi­vaih­te­lut ja ti­lan­tei­den no­peat muu­tok­set. Tar­vit­ta­van hen­ki­lö­kun­nan määrä sekä asia­kas- ja yri­tys­ti­lai­suuk­sien koko vaih­te­lee huo­mat­ta­vasti. ”Cla­rio­nin ho­telli on asiak­kai­den suo­siossa ja ko­vassa ky­syn­nässä. Tar­vetta li­sä­vah­vis­tuk­selle esiin­tyy var­masti taas tu­le­vai­suu­dessa, ja sil­loin käy­tämme jäl­leen Wi­reS­taf­fin pal­ve­luita, La­hi­kai­nen vahvistaa.


Hel­sin­gin Cla­rion Ho­telli on suuri talo, jonka ti­loissa jär­jes­te­tään ta­pah­tu­mia, juh­lia ja muuta toi­min­taa jopa sa­doille ih­mi­sille. Yksi Hel­sin­gin isoim­mista event-ve­nueista löy­tyy Cla­rio­nilta, ja sinne mah­tuu par­haim­mil­laan 1000 asiakasta.

Tu­tustu Cla­rion Ho­tel­liin tästä

 


Tarvetta työntekijöille?

Me Wi­reS­taf­filla au­tamme te­ke­mään nap­pi­va­lin­toja ko­koon­pa­noonne. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on mit­tava hel­po­tus kii­rei­selle työ­nan­ta­jalle vaik­kapa se­son­ki­kausiin. Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sessa me pi­dämme huolta pal­kan­mak­susta ja muista hen­ki­lös­tö­hal­lin­toon liit­ty­västä asioista.

Lue li­sää henkilöstövuokrausesta