Yleinen

Tiedote 4.3.2021: Wire palvelee — edelleen etänä

Toi­mis­tomme Tam­pe­reella ja Tu­russa ovat edel­leen pää­sään­töi­sesti auki, mutta pi­dämme kas­vok­kai­set ta­paa­mi­set mi­ni­missä. Py­rimme vält­tä­mään fyy­si­siä kon­tak­teja ja hoi­ta­maan kai­ken mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan etänä. Mi­käli kui­ten­kin kas­vok­kai­seen ta­paa­mi­seen on eri­tyis­tarve, so­vit­han asiasta etu­kä­teen soit­ta­malla. Jär­jes­tämme ta­paa­mi­set tur­val­li­suus huo­mioi­den ja huo­leh­dimme mm. kas­vo­mas­kien ja kä­si­de­sin saatavuudesta.

Li­sä­tie­toja saat ot­ta­malla yhteyttä:
https://wirestaff.fi/yhteystiedot/

Hy­vässä Wi­reessä — tur­val­li­sesti etänä!