Vakituinen siivooja Kangasalle

Va­ki­tui­nen sii­vooja Kan­ga­salle
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pir­kan­maa, Kan­ga­sala
Haku alkaa:17.11.2020 klo 00:00
Haku päättyy:30.11.2020 klo 00:00

Haemme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme osa-ai­kaista SIIVOOJAA va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen Kan­ga­salle. Ky­seessä on myy­mä­län sii­vousta, ja työn­ku­vaan kuu­luu mm. myy­mä­län, kas­so­jen ja au­lan sii­voa­mi­nen. Työssä puh­dis­te­taan ja pes­tään myös va­ras­to­ti­lat, elin­tar­vi­ke­kyl­miöt, so­si­aa­li­ti­lat sekä pal­ve­lu­tiski. Työ­aika on ar­ki­sin klo 17–21.  

Toi­vomme Si­nulta ah­ke­raa ja ener­gistä työs­ken­te­ly­otetta, oma-aloit­tei­suutta, jous­ta­vuutta sekä val­miutta it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn.  Työ on fyy­sistä, jo­ten hy­vää kun­toa ja in­nos­tusta fyy­si­seen työ­hön tar­vi­taan. Ai­kai­sempi ko­ke­mus myy­mä­lä­sii­vouk­sista kat­so­taan eh­dot­to­masti eduksi. Ko­ke­musta tär­keäm­pää on kui­ten­kin oma­toi­mi­nen ja rei­pas asenne työn­te­koon, ja saat työ­teh­tä­viin kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen. Mi­käli työ­matka koi­tuu on­gel­maksi, asia­kas­yri­tyk­sel­tämme on mah­dol­li­suus saada auto käyt­töön! 

He­rä­sikö kiin­nos­tuk­sesi?

Täytä ha­ke­mus pi­kai­sesti osoit­teessa www.wirestaff.fi. Ole no­pea, sillä käymme ha­ke­muk­sia läpi jo ha­kuai­kana. Paikka täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. 

Li­sä­tie­toja an­taa:

Chris­tian Kemp­pai­nen, puh. 040 307 5203 tai christian.kemppainen@wirestaff.fi

https://wirestaff.fi/tyopaikka/?id=1352721