Reippaita varastotyöntekijötä/keräilijöitä Hämeenlinnaan (5 kpl)

Reip­paita varastotyöntekijötä/keräilijöitä Hä­meen­lin­naan
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
Hae paik­kaa »
Sijainti:Kanta-Häme, Hä­meen­linna
Haku alkaa:20.11.2020 klo 00:00
Haku päättyy:13.12.2020 klo 00:00

Oletko kiin­nos­tu­nut lo­gis­tiikka-alasta ja va­ras­to­työstä? Onko si­nulla rau­tai­nen kunto, oma-aloit­tei­nen työ­ote etkä pel­kää ri­pe­ää­kään työ­tah­tia? Hie­noa, so­pi­sit täy­del­li­sesti asia­kas­yri­tyk­sel­lemme va­ras­to­työn­te­ki­jäksi Hä­meen­lin­naan!

Va­ras­to­työn­te­ki­jänä työs­ken­te­let mo­ni­puo­li­sesti eri teh­tä­vissä ja var­mis­tat osal­tasi, että ta­vara kul­kee su­ju­vasti asiak­kaille. Työs­säsi pää­set vas­taa­maan mm. kon­tin pur­ka­mi­sesta, ke­räi­lystä, lä­het­tä­mö­työstä tai laa­dun­tark­kai­lusta omien vah­vuuk­siesi ja mie­len­kiin­non koh­teit­tesi mu­kaan. Li­säksi pää­set nä­kö­ala­pai­kalle tuk­ku­lii­ke­toi­min­nan yti­meen, jota vä­rit­tää me-henki ja te­ke­mi­sen mei­ninki.

Työtä teh­dään ar­ki­sin aamu- ja il­ta­vuo­rossa vii­kon­lop­pu­jen ol­lessa va­paa-ai­kaa. Tar­jolla on vaih­te­le­van pi­tui­sia mää­rä­ai­kai­sia työ­suh­teita muu­ta­masta vii­kosta puo­leen vuo­teen. Asiak­kaamme tar­joaa myös ura­pol­kuja haas­ta­vam­piin va­ras­ton työ­teh­tä­viin mie­len­kiin­non­koh­tei­desi ja tai­to­jesi mu­kaan, sekä mah­dol­li­suutta va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen.

Odo­tamme si­nulta su­ju­vaa suo­men kie­len tai­toa, 18-vuo­den ikää, mah­dol­li­suutta työs­ken­nellä aamu- ja il­ta­vuo­rossa sekä ha­lua si­tou­tua pit­kään­kin työ­suh­tee­seen. Tru­kin­ajo­taito kat­so­taan eduksi, mutta ei ole vält­tä­mä­tön. Si­nun ei tar­vitse olla val­mis va­ras­to­työn­te­kijä, vaan et­simme hy­viä tyyp­pejä kas­va­maan va­ras­toa­lan am­mat­ti­lai­siksi.

Työs­ken­tely- sekä tau­ko­ti­lat ovat siis­tit, ny­ky­ai­kai­set ja viih­tyi­sät. Saat työ­hösi täy­den pe­reh­dy­tyk­sen ja mu­ka­vat työ­ka­ve­rit aut­ta­vat tar­peen vaa­tiessa. Työ­mat­kat tait­tu­vat vai­vatta jul­ki­silla kul­ku­vä­li­neillä. Työ al­kaa heti so­pi­vien hen­ki­löi­den löy­dyt­tyä, jo­ten lai­tat­han pi­kim­mi­ten ha­ke­musta tu­le­maan!

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa:

Vilma Ahola

p. 044 901 6930

vilma.ahola@wirestaff.fi 

https://wirestaff.fi/tyopaikka/?id=1362186