Avausrekrytointi

Hyvässä Wireessä Uuden Starttiin!

Apua uuden yrityksen tai toimipaikan avausrekrytointiin - kun työvoiman jousto on äärimmäisen tärkeää

WireStaff tarjoaa tehokkaan, edullisen ja helpon tavan toteuttaa onnistunut avausrekrytointi. Rekrytointi perustuu yhteistyöhön, jossa hyödynnetään Wireen jo olemassa olevia työntekijöitä, järjestelmiä, rekrytointiprosessia ja laadukasta markkinointia. Rekrytointi on läpinäkyvää ja tehdään aktiivisessa yhteistyössä, jolloin asiakas tekee työntekijöiden lopulliset valinnat. Aloitusrekrytointi räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Avausrekrytoinnin edut

Kustannustehokkuus

Enemmän aikaa tuottavaan tekemiseen. Vakuutukset ja sairaslomat kuittaa WireStaff.

Markkinointi

WireStaffin markkinointikanavat sisältyvät rekrytoinnin hintaan.

Kassavirran turvaaminen

Ensimmäisille laskuille voidaan neuvotella pidempi maksuaika, joka turvaa onnistuneen startin.

Ammattimaisuus

Wireen rekrytointitiimi elää ja hengittää rekrytoinnista. Teemme vuosittain yli 500 rekrytointia.

Joustavuus

Uuden yrityksen tai toimipaikan tarkkaa henkilöstötarvetta ei tarvitse tietää etukäteen

Turvallisuus

Asiakkaan ei tarvitse pelätä rekrytointia ja sen tuomia riskejä.

Hakijamielikuva

WireStaff vastaa kaikkien hakijoiden huolellisesta käsittelystä ja vastaa kaikille hakijoille.

Työntekijöiden valinta

Asiakas tekee aina työntekijöiden lopulliset valinnat.

Räätälöitävyys

Aloitusrekrytointi räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Suoraselkäinen henkilöstökumppani — Suoraa puhetta Hyvässä Wireessä.

Me WireStaffilla huolehdimme asiakkaistamme ja työntekijöistämme reilusti ja läpinäkyvästi. Meille ihmiset ovat enemmän, kuin ansioluettelonsa ja työpaikka enemmän, kuin tehtäväkuvaus. Arvostamme osaamista ja pyrimme löytämään tekijöille heille sopivat työpaikat, jossa he voivat tehdä työnsä Hyvässä Wireessä.

Palvelemme koko Suomen alueella. Katso yhteystiedoista lähin WireStaff-toimistosi!

Millasta on olla WireStaffin asiakas?

Konttivuokraus Oy

Kont­ti­vuo­kraus Oy on per­heyh­tiö, jolle per­hear­vot, uut­tera työn te­ke­mi­nen ja ”yri­tyk­sen elä­mi­nen” on tär­keitä piir­teitä myös työntekijöissä.

Tevella

Aina kun on ollu tar­vetta, saamme heti jon­kun Wi­reS­taf­fin puo­lelta kiinni. Jos hen­kilö on juuri sil­loin es­ty­nyt, niin no­peasti pa­la­taan ta­kai­sin, ja ote­taan ti­lanne hoitoon.

Styroplast

Wi­reS­taf­fin puo­lelta tu­lee oma-aloit­tei­sesti kes­kus­te­lu­na­vauk­sia ja vink­kejä esi­mer­kiksi Sty­roplas­tin suh­dan­ne­nä­ky­mistä ja toi­mia­lan työvoimatarpeesta.

Pancho Villa

Pal­velu on mut­ka­tonta ja jous­ta­vaa, ja saamme tar­vit­taessa aina yh­teys­hen­ki­lön kiinni. Wi­reS­taf­fin kanssa asioi­hin pu­reu­du­taan suo­raan ja ne ote­taan hoi­toon viivyttelemättä.

Via Tribunali

Oi­keaa te­ki­jää ei aina löydy, vaikka meillä olisi rekry auki omissa ka­na­vissa. Wi­reS­taf­fin avulla työn­te­kijä on­kin usein löytynyt.

Naughty BRGR

Kun tarve työn­te­ki­jöistä esiin­tyy, Wi­reS­taf­filla on val­miu­det oh­jata suun­taamme meille so­vel­tu­via tyyp­pejä. Työn­te­ki­jä­kar­toi­tuk­set ja rek­ry­toin­ti­pro­ses­sit on hoi­dettu kun­nolla, ja pu­heet pitävät.

Clarion Hotel

Vuo­kra­työ­voima an­taa mah­dol­li­suu­den yhä pa­rem­paan asia­kas­pal­ve­luun ja asia­kas­tar­pei­den täyt­tä­mi­seen, sekä jous­ta­vuu­teen. Pys­tymme tar­joa­maan työn­te­ki­jöille työtä myös ly­hem­mis­sä­kin pätkissä.